Besluit van de Europese Rekenkamer over toegang van het publiek tot documenten gepubliceerd

Contentverzamelaar

Besluit van de Europese Rekenkamer over toegang van het publiek tot documenten gepubliceerd

Het nieuwe Besluit reguleert de wijze waarop het publiek toegang heeft of kan krijgen tot bepaalde documentatie van de Europese Rekenkamer. Ook bevat het uitzonderingsbepalingen over in welke gevallen de ERK openbaarmaking van documentatie kan weigeren ter bescherming van bepaalde belangen.

Het gaat om het op 22 september 2023 in het Publicatieblad van de EU (Pb L234/200) gepubliceerde Besluit Nr. 37-2023 van de Europese Rekenkamer (ERK) inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ERK. Dit Besluit vervangt het eerdere Besluit nr. 12-2005 van de Rekenkamer van 10 maart 2005, welk Besluit bij inwerkingtreding van het nieuwe Besluit dan ook wordt ingetrokken.

Achtergrond
Volgens artikel 1, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) dienen besluiten in de EU in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Ook artikel 15, lid 1, van het EU-Werkingsverdrag bevestigt het concept openheid en bepaalt dat, om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen, de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid moeten werken. Artikel 15, lid 3, eerste alinea, bepaalt dat iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat recht heeft op toegang tot de documenten van de instellingen, organen en instanties van de Unie, ongeacht de informatiedrager waarop zij zijn vastgelegd. Artikel 15, lid 3, derde alinea, bepaalt dat elke instelling, elk orgaan of elke instantie voor transparantie zorgt in haar werkzaamheden en dat elke instelling, elk orgaan of elke instantie in zijn of haar eigen reglement van orde specifieke bepalingen betreffende de toegang tot zijn of haar documenten opneemt. Openheid versterkt de rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoordingsplicht van het bestuur, en daardoor de beginselen van de democratie. Het is daarom belangrijk om goede administratieve praktijken inzake de toegang tot documenten te bevorderen. Bepaalde belangen van de overheid en van particulieren moeten volgens het Besluit van de ERK echter worden beschermd door middel van uitzonderingen op het beginsel van toegang van het publiek tot documenten, met name de toepassing van internationale controlenormen betreffende het vertrouwelijke karakter van controle-informatie.


Besluit over openbaarmaking van ERK informatie
Het Besluit van de ERK regelt onder meer het doel, de doelgroep en reikwijdte, definities en uitzonderingen op de openbaarmaking van informatie van de ERK. Uitzonderingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld wanneer openbaarmaking zou leiden tot ondermijning van bescherming van algemeen belang, waaronder bijvoorbeeld openbare veiligheid of defensie, of wanneer de persoonlijke integriteit of de bescherming van persoonsgegevens in het geding komt. In dergelijke gevallen kan de ERK openbaarmaking van ERK-documenten weigeren.
Ook bevat Besluit het bepalingen over hoe de ERK omgaat met verzoeken om informatie over documenten die wel in bezit van ERK zijn maar waarvan derden de auteur zijn en over hoe wordt omgegaan met ERK documenten met gevoelige en gerubriceerde EU-informatie. Het Besluit geeft aan hoe (confirmatieve) verzoeken worden behandeld en wat eventuele mogelijkheden zijn voor reproductie van documenten. Tot slot bevat het Besluit informatie over het Transparantieportaal op de website van de ERK en hoe informatie daar toegankelijk is voor het publiek.

Meer informatie:
Website Europese Rekenkamer: Toegang tot documenten
ECER-EU-essentieel: Instellingen – ERK
ECER-EU-essentieel: Openbaarheid