Burgerpanel van de Conferentie over de toekomst van de EU doet aanbevelingen om voedselverspilling sneller tegen te gaan

Contentverzamelaar

Burgerpanel van de Conferentie over de toekomst van de EU doet aanbevelingen om voedselverspilling sneller tegen te gaan

De aanbevelingen van het burgerpanel beogen om voedselverspilling in de EU sneller terug te dringen en vormen een aanvulling op de effectbeoordeling en de openbare raadpleging die de Europese Commissie uitvoert over het EU-initiatief tot herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen met bindende streefcijfers voor de vermindering van voedselverspilling.

De aanbevelingen komen voort uit de medio februari door de Commissie georganiseerde slotzitting van het eerste Europese burgerpanel naar aanleiding van de Conferentie (zie ook dit ECER-bericht). Burgers konden daar hun mening geven over hoe de maatregelen ter vermindering van voedselverspilling in de EU kunnen worden opgevoerd. Dit panel was het eerste van een nieuwe generatie burgerpanels die in aansluiting op de Conferentie over de toekomst van Europa zijn opgezet en die participatie- en overlegpraktijken integreren in het beleidsvormingsproces van de Europese Commissie op bepaalde belangrijke beleidsterreinen.

De vermindering van afval, en met name voedselafval, is het onderwerp van een wetgevingsvoorstel dat is opgenomen in het werkprogramma van de Commissie voor 2023 (zie ook dit ECER-bericht), overeenkomstig de EU-strategie "van boer tot bord" en de voorstellen van de Conferentie over de toekomst van Europa. Het burgerpanel heeft uiteindelijk 23 aanbevelingen gedaan om de lopende inspanningen ter vermindering van voedselverspilling te stimuleren door de samenwerking in de voedselwaardeketen te versterken, relevante initiatieven in de voedingsindustrie aan te moedigen en een gedragsverandering bij de consument te ondersteunen. De aanbevelingen volgen op de eerdere effectbeoordeling en openbare raadpleging van de Commissie op dit onderwerp.

De 23 aanbevelingen
De aanbevelingen van het burgerpanel (EN) zijn onderverdeeld in 3 onderwerpen en luiden:

Thema I - Samenwerking in de voedselwaardeketen: Van boer tot bord

1 Hoe dichter bij de boer, hoe tevredener de consument: Minder afval, meer duurzaamheid
2 De smaak van thuis: Publieke en private steun voor lokale landbouw om voedselverspilling tegen te gaan
3 Delen, niet verspillen!
4 Delen van gegevens en beste praktijken in heel Europa
5 Verzamelen van gegevens over de hele voedselvoorzieningsketen
6 De stem van burgers is belangrijk
7 Net geplukt: De waarde van seizoensgebonden voedsel

Thema II - Initiatieven van het levensmiddelenbedrijf

8 EU-breed netwerk voor voedseluitwisseling
9 Geplande aankopen en herverdeling
10 Restaurants staan voor "genieten zonder verspilling"
11 Alle afval heeft een gewicht
12 Een verplicht rapportagesysteem voor transparantie gekoppeld aan sancties en beloningen
13 EU-brede wetgeving inzake de vernietiging van onverkochte levensmiddelen - een peer learning-aanpak in alle lidstaten
14 Transparantie over voedselverspilling voor zichtbaarheid en actie
15 Innovatie in verpakkingen en gebruik van verpakkingen wanneer dat nodig is

Thema III - Ondersteuning van gedragsverandering bij de consument

16 De definitie van voedselverspilling verbreden om ongeoogst voedsel te redden
17 Volwassenen aanmoedigen om voedselverspilling als prioriteit aan te pakken
18 Voedingsbewustzijn en duurzame voeding op lagere en middelbare scholen
19 Toepassingen en platforms voor het delen van voedsel die consumenten met elkaar in contact brengen, bevorderen en ondersteunen
20 Bespaar voedsel, bespaar geld: Een Europese campagne tegen voedselverspilling in samenwerking met levensmiddelendetaillisten gedurende vier weekenden per jaar
21 "Stop voedselverspilling": Een bewustmakingsweek over voedselverspilling op school
22 Consumenten handvatten aanreiken om zich bewust en onafhankelijk te worden van hun impact op voedselverspilling en te begrijpen hoe een product kan worden verwerkt, bewaard en hergebruikt voor en na het verstrijken van de eerste datum van het product
23 De uitvoering van gestandaardiseerde praktijken op detailhandelsniveau bij de promotie aan consumenten van producten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Europese Commissie publiceert een analyse over voedselzekerheid (17 januari 2023)
ECER-bericht: Europese Commissie brengt mededeling uit over wereldwijde voedselzekerheid (28 maart 2022)
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert in het kader van de van-boer-tot-bord-strategie een EU-gedragscode richting een duurzamere levensmiddelensector (14 juli 2021)