C-007/24 Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr

Contentverzamelaar

C-007/24 Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    2 april 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    19 mei 2024

Trefwoorden: Sociale zekerheid; verhaalrecht

Onderwerp:

-             Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels: artikel 85, lid 1.

Feiten:

Deze zaak gaat over een geschil tussen enerzijds een Deense verzekeringsmaatschappij en anderzijds de Duitse publiekrechtelijke pensioenverzekeringsinstellingen ‘BG Verkehr’ en ‘Deutsche Rentenversicherung Nord’. De vraag is of de verzekeringsmaatschappij gehouden is tot betaling van een regresvordering van de pensioenverzekeringsinstellingen, na het overlijden van een Duitse staatburger (hierna: X) als gevolg van een bedrijfsongeval in Denemarken. De pensioenverzekeringsinstellingen hebben een uitkering gedaan na het overlijden van X aan zijn weduwe. Zij eisen vervolgens dat ‘Marius’, welke heeft erkend de schuld van het ongeval te hebben, via haar aansprakelijkheidsverzekeraar deze kosten terugbetaalt. De aansprakelijkheidsverzekeraar wijst de vorderingen van de pensioenverzekeringsinstellingen af, op de grond dat het nationaal Deense recht geen verhaalsrecht toekent met betrekking tot de ingestelde regresvordering.

Overweging:

Op grond van artikel 85, lid 1, verordening nr. 883/2004 heeft een socialeverzekeringsorgaan in een lidstaat een verhaalsrecht ten opzichte van de aansprakelijke veroorzaker van de schade van een gebeurtenis in een andere lidstaat die de aansprakelijkheid heeft doen ontstaan. De verwijzende rechter twijfelt over hoe dit artikel moet worden uitgelegd ten aanzien van de omvang van de vordering waarin socialeverzekeringsorgaan kan worden gesubrogeerd en die het geldend kan maken jegens een aansprakelijke veroorzaker van de schade.

Prejudiciële vraag:

Moet artikel 85, lid 1, van verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels aldus worden uitgelegd dat het orgaan dat de prestaties verschuldigd is krachtens die bepaling slechts een verhaalsrecht heeft indien er in de lidstaat waar de schade is ontstaan een rechtsgrondslag bestaat voor het soort schadevergoeding of compensatie ten aanzien waarvan een verhaalsrecht wordt uitgeoefend, of voor een gelijkwaardige prestatie, naar aanleiding van de gebeurtenis waarvoor de veroorzaker van de schade volgens het recht van de plaats waar de schade is ontstaan aansprakelijk is?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-428/92 DAK/Lærerstandens Brandforsikringl C-397/96 ; C-428/92 DAK; C-78/72 Ster

Specifiek beleidsterrein: FIN