C-108/13 Mac

Contentverzamelaar

C-108/13 Mac

Prejudiciële Hofzaak C-108/13 Mac

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  23 april 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  9 mei 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  9 juni 2013
Trefwoorden: landbouw; gewasbeschermingsmiddelen; vrij goederenverkeer

Onderwerp:
- VWEU artikel 34 en 36 (verbod invoerbeperkingen)
- Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Pb L 230, blz. 1)

Verzoekster is een Duitse onderneming die bezwaar maakt tegen het besluit van 29 mei 2009 waarmee het FRA MinLNV (verweerder) haar weigert toestemming te verlenen om het product Mac Etherphone, een gewasbeschermingsmiddel, in FRA uit hoofde van parallelimport op de markt te brengen. Zij stelt dat zij niet gehoord is en dat het besluit onbevoegd is genomen maar verweerder bestrijdt beide punten.
MinLNV stelt dat het middel geen toelating in het VK heeft gekregen, waardoor het niet mogelijk is op grond van RL 91/414 toestemming te geven uit hoofde van parallelimport. Hij meent dan ook aan zijn motiveringsplicht te hebben voldaan.

Verzoekster ziet hierin een verboden kwantitatieve beperking (artikel 34 VWEU). Om hierover te oordelen wil de verwijzende FRA rechter (RvS) van het Hof weten of de nationale regeling verenigbaar is met het EU-recht. Hij stelt het HvJEU de volgende vraag:
“Verzetten de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zich tegen een nationale regeling op grond waarvan met name slechts toelating voor het uit hoofde van parallelimport op de markt brengen van een gewasbeschermingsmiddel wordt verleend indien in het land van uitvoer voor het betrokken product conform richtlijn 91/414/EEG toelating voor het op de markt brengen is verleend, en op grond waarvan bijgevolg geen toelating voor het uit hoofde van parallelimport op de markt brengen kan worden verleend voor een product waarvoor in de staat van uitvoer toelating voor het uit hoofde van parallelimport op de markt brengen is verleend en dat identiek is aan een product waarvoor in de staat van invoer toelating is gegeven?”

Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten