C-117/13 Technische Universität Darmstadt

Contentverzamelaar

C-117/13 Technische Universität Darmstadt

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  3 mei 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  19 mei 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  19 juni 2013
Trefwoorden: auteursrecht

Onderwerp: Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb L 167, blz. 10)

Verweerster Eugen Ulmer is een uitgeverij, verzoekster (TU) een voor het publiek toegankelijke bibliotheek. TU stelt in haar gebouw elektronische leesplaatsen beschikbaar waar onder meer één gedigitaliseerd boek van verweersters uitgeverij aangeboden wordt. Het is niet mogelijk meer dan de aanwezige (papieren) boeken tegelijkertijd in te zien. De E-boeken kunnen (gedeeltelijk) geprint of op een usb-stick opgeslagen worden. Ulmer heeft in 2009 aangeboden door haar uitgegeven leerboeken in de vorm van E-boeken te leveren maar daar is de TU niet op ingegaan. In de procedure worden partijen het later niet eens of dit aanbod voor of na de digitalisering van het ene leerboek is gedaan. Wel staat vast dat het hier om een auteursrechtelijk beschermd werk gaat.
Verweerster daagt verzoekster omdat zij van mening is dat digitalisering van bij haar verschenen boeken niet valt onder de uitzondering van de (DUI) auteurswet  zodat sprake is van inbreuk op auteursrecht.
De vraag rijst of hier nu is voldaan aan artikel 5 lid 3 sub n van RL 2001/29 (‘te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen’) toen verweerster het aanbod voor een licentieovereenkomst aan verweerster deed.

De verwijzende DUI rechter vraagt zich af of de DUI auteursrecht voldoet aan de EU-regels, en stelt het HvJEU de volgende vragen:
1. Is een werk te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen in de zin van artikel 5, lid 3, sub n, van richtlijn 2001/29/EG, wanneer de rechthebbende de in dat artikel bedoelde instellingen het afsluiten van licentieovereenkomsten voor het gebruik van dit werk onder redelijke voorwaarden aanbiedt?
2. Mogen de lidstaten op grond van artikel 5, lid 3, sub n, van richtlijn 2001/29/EG de instellingen het recht toekennen, de in hun verzamelingen opgenomen werken te digitaliseren, indien dat noodzakelijk is om deze werken via terminals beschikbaar te stellen?
3. Mogen de door de lidstaten overeenkomstig artikel 5, lid 3, sub n, van richtlijn 2001/29/EG vastgestelde rechten zo ver gaan dat gebruikers van de terminals aldus beschikbaar gestelde werken op papier kunnen printen of op een USB-stick kunnen opslaan?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-403/08 en C-429/08 Football Association Premier League en Murphy
Specifiek beleidsterrein: VenJ

Gerelateerde documenten