C-119/24 Chefquet 

Contentverzamelaar

C-119/24 Chefquet 

Prejudiciële hofzaak 

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    11 april 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    28 mei 2024

Trefwoorden: Inkomstenbelasting

Onderwerp: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: artikel 45.

Feiten:

Verzoekende partijen zijn Franse inwoners ‘DK’ en ‘JO’, en verwerende partij is de Belgische staat. De zaak gaat over belastingaanslagen die zijn gedaan voor niet-inwoners van België, gebaseerd op een nationale wet omtrent inkomstenbelastingen. Verzoekende partijen waren belast als niet-inwoners, omdat zij werkzaam zijn geweest in België. Zij zijn tegen de besluiten van de belastingaanslagen in beroep gegaan,  en beroepen zich hierbij op artikel 45 VWEU, wat het vrije verkeer van werknemers en het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit tussen werknemers van de lidstaten behelst.

Overweging:

De verwijzende rechter stelt dat de maatregel, die van toepassing is ongeacht de nationaliteit van de niet-inwoner, ertoe strekt de niet-inwoners op een evenredige wijze te laten bijdragen in de financiering van de opdrachten van algemeen belang. Desondanks twijfelt de verwijzende rechter, onder verwijzing van rechtspraak van het Hof, of de nationale regel in strijd kan zijn met artikel 45 VWEU.

Prejudiciële vraag:

Staat artikel 45 VWEU in de weg aan de toepassing van artikel 245 [van het Wetboek] van de inkomstenbelastingen, voor zover dit artikel de belastingplichtige niet-inwoner onderwerpt aan een aanvullende staatsbelasting van 6-7 % ten opzichte van de belasting die hij zou betalen indien hij inwoner van het Koninkrijk was; een aanvullende belasting die is vastgesteld naar analogie van de lokale belasting die de Belgische agglomeraties en gemeenten heffen van inwoners van het Koninkrijk die hun hoofdverblijfplaats in deze agglomeraties en gemeenten hebben?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-385/00; C-20/16; C-703/17; C-241/20 État belge

Specifiek beleidsterrein: FIN-Fiscaal