C-124/15 Salutas Pharma

Contentverzamelaar

C-124/15 Salutas Pharma

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   1 mei 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   17 mei 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   17 juni 2015
Trefwoorden: douaneindeling; gecombineerde nomenclatuur (GN)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en  statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 256, blz. 1) in de bij verordening (EG) nr. 1777/2001 van de Commissie van 7 september 2001 (Pb L 240, blz. 4) gewijzigde versie

Verzoekster, een farmaceutisch bedrijf, voert uit ZWI bruistabletten in (“Calcium-Sandoz Forte 500 mg”) die calcium als belangrijkste bestanddeel hebben. De tabletten dienen volgens de bijsluiter ter voorkoming en behandeling van een tekort aan calcium en ter ondersteuning van een speciale therapie ter voorkoming van botontkalking. Verkoop loopt via apotheken. Verzoekster heeft in mei 2012 om een bindende tariefinlichting gevraagd, waarbij zij heeft voorgesteld de tabletten in te delen onder GN-code 3004 9000 (‘andere geneesmiddelen’). Verweerder (douane Hannover) deelt echter in onder post 2106 9092 609 (‘ product voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen enz). Indeling onder 3004 zou niet aan de orde zijn omdat de aanbevolen hoeveelheid te gebruiken calcium niet aanzienlijk hoger ligt dan de aanbevolen dagelijkse dosis voor het behoud van de altemene gezondheid of het welzijn. Verzoekster gaat (oktober 2012) in bezwaar omdat zij de tabletten ziet als therapeutisch preparaat en het product als geneesmiddel is toegelaten. Verweerder wijst dit af waarbij hij zich baseert op de aanvullende aantekening en toelichtingen in de GN en de voorwaarde die voor indeling onder 3004 is gesteld aan de (dagelijkse) dosering.
In februari 2014 gaat verzoekster in beroep bij het Finanzgericht. Zij stelt dat de betreffende aantekening op hoofdstuk 30 nietig is aangezien deze de inhoud van de tariefpost wijzigt. In de post en de aantekening wordt enkel de eis gesteld van gebruik voor therapeutische/profylactische doeleinden. De afbakening tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen dient op basis van objectieve kenmerken en eigenschappen plaats te vinden, niet op basis van een dagelijkse dosis. Zij wijst ook op indelingen van de tabletten door de ZWI en IER douaneAut, in beide gevallen toegewezen onder 3004. Verweerder wijst op vaststelling van de betreffende aantekening bij Vo. 1777/2001 en blijft bij zijn standpunt inzake de mininumdosis.
De verwijzende DUI rechter (Finanzgericht Hamburg) overweegt dat indeling onder 3004 in aanmerking komt omdat het om producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik gaat. De in aantekening 1 op hoofdstuk 30 gestelde eis over de dagelijkse dosis brengt echter twijfel, met name voor wat betreft de eis ‘ aanzienlijk hoger’. Verweerder stelt hiervoor als vaste praktijk de eis dat dit minimaal een drievoudige dosis van de normale aanbevolen dagelijkse dosis dient te zijn voordat indeling in 3004 kan plaatsvinden. De vraag rijst dan of een dergelijke dosis niet schadelijk voor de gezondheid zou zijn. De verwijzende rechter ziet daarin reden om de eis ‘aanzienlijk hoger’ genuanceerd te bezien, al heeft hij ook begrip voor de in verband met de administratieve praktijk eenduidig en makkelijk te verifiëren grens zoals door verweerder getrokken. Hij besluit het HvJEU de volgende vraag voor te leggen:
“Moet de gecombineerde nomenclatuur [hierna: „GN”] die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en  statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256, blz. 1), in de bij verordening (EG) nr. 1777/2001 van de Commissie van 7 september 2001 (PB L 240, blz. 4) gewijzigde versie, aldus worden uitgelegd dat bruistabletten met een calciumgehalte van 500 mg per tablet, die worden gebruikt ter voorkoming en behandeling van een calciumtekort en ter ondersteuning van een speciale therapie ter voorkoming en behandeling van osteoporose en waarvoor op het etiket voor volwassenen een maximale dagelijkse dosis van 3 tabletten (= 1.500 mg) wordt aanbevolen, onder [post]onderverdeling 3004 9000 [van de GN] moeten worden ingedeeld?”

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten