C-144/16 Município de Palmela

Contentverzamelaar

C-144/16 Município de Palmela

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   3 mei 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       19 mei 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   19 juni 2016
Trefwoorden: technische voorschriften; gevolgen niet-nakoming meldingsplicht bij de EURCIE

Onderwerp
- Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en houdende regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, zoals gewijzigd door richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van richtlijn 98/34/EG (enz)

Verweerster (POR voedsel- en warenAut) heeft verzoekster een boete opgelegd wegens inbreuk op veiligheidsvereisten voor speeltoestellen, zoals vastgelegd in een wet van 19-05-2009 die een eerdere wet uit 1997 wijzigt. Verzoekster gaat in beroep, en bij arrest van 03-04-2014 heeft de Rb de (gewijzigde) wet buiten toepassing verklaard en het besluit vernietigd. Verweerster neemt een nieuw besluit op 30-01-2016 waarbij verzoekster opnieuw een boete wordt opgelegd. Verzoekster stelt dat de (gewijzigde) wet niet van toepassing is omdat de gewijzigde wetteksten niet zoals voorgeschreven bij RL 98/34 ter kennis van de EURCIE zijn gebracht.

De verwijzende POR rechter (Handelsrechter Setubal) concludeert dat EULS daadwerkelijk verplicht zijn om de EURCIE alle normen mee te delen die technische voorschriften of specificaties bevatten, alsook latere wijzigingen die een verandering van het toepassingsgebied of een verkorting van het oorspronkelijk geplande tijdschema voor de toepassing tot gevolg hebben of specificaties of eisen toevoegen waardoor de regeling stringenter wordt. De nieuwe wet uit 2009 wijzigt de oorspronkelijke wet van 1997 op verschillende punten, met name op het gebied van veiligheid en etikettering. De rechter vraagt zich of het verzuim om de wettelijke regeling ter kennis te brengen enkel leidt tot de niet-toepasselijkheid van de technische normen die niet ter kennis zijn gebracht, zoals de eerste rechter heeft vastgesteld, dan wel moet leiden tot de niet-toepasselijkheid van de hele wettelijke regeling waarin deze normen vervat zijn, zoals verzoekster betoogt. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:
a) Gelet op het feit dat het reglement betreffende de veiligheidsvereisten die in acht moeten worden genomen bij de lokalisering, de inplanting, het ontwerp en de functionele organisatie van speeltuinen, speeltoestellen en impactzones, is vastgesteld bij Decreto-Lei nr. 379/97 van 27 december 1997;
b) Gelet op het feit dat Decreto-Lei nr. 379/97 van 27 december 1997 is gewijzigd door Decreto-Lei nr. 119/2009 van 19 mei 2009, waarbij sommige technische normen anders zijn geformuleerd en extra technische normen zijn ingevoerd, en waarbij dit reglement, waarvan laatstgenoemd decreet een integrerend deel uitmaakt1, opnieuw is bekendgemaakt,
c) Gelet op het feit dat geen van bovengenoemde nationale wetteksten ter kennis is gebracht van de Europese Commissie in het kader van een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften in de zin van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998, zoals gewijzigd door richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998, die in Portugees recht is omgezet bij Decreto-Lei nr. 58/2000 van 18 april 2000:
1. Moet de nationale rechter een nationale wettelijke regeling die technische normen invoert en in strijd met de bepalingen van richtlijn 98/34/EG niet ter kennis is gebracht van de Europese Commissie volledig buiten toepassing verklaren, of enkel de nieuwe technische normen die bij deze wettelijke regeling zijn ingevoerd? Of
2. Moet een nationale wettelijke regeling die technische normen invoert en in strijd met de bepalingen van richtlijn 98/34/EG niet ter kennis is gebracht van de Europese Commissie volledig buiten toepassing worden verklaard, of moet deze sanctie worden beperkt tot de nieuwe technische normen die bij deze wettelijke regeling zijn ingevoerd?
3. Zijn alle in bovengenoemd reglement vermelde technische normen niet toepasselijk of enkel de technische normen die zijn gewijzigd of ingevoerd bij Decreto-Lei nr. 119/2009 van 19 mei 2009?
Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten