C-150/16 Fondul Proprietatea

Contentverzamelaar

C-150/16 Fondul Proprietatea

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   10 mei 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       26 mei 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   26 juni 2016
Trefwoorden: staatssteun

Onderwerp: VWEU artikel 107 en 108 (staatssteun)

Verzoekster (aandeelhouder) maakt bezwaar tegen twee besluiten van 27-09-2013 van de buitengewone AVVA van Complexul Energetic Oltenia SA (verweerster, COE). Met het eerste besluit wordt ingestemd met verval van recht op een vordering en (in plaats daarvan) met de overname van Elektrocentrale Grup SA (EG) van een (niet-winstgevende) thermo-elektrische centrale alsmede de 280 werknemers daarvan. Het tweede besluit betreft het afzien van een overeenkomst voor de huur van de hydrotechnische voorzieningen en dergelijke die bij de centrale behoren. Verzoekster stelt dat de onderneming is afgedwaald van haar maatschappelijk doel en dat alle rechtshandelingen van een ondernemer op het behalen van winst gericht moeten zijn. Zij wijst erop dat de ROE Staat de enige aandeelhouder van EG is en daarnaast ook meerderheidsaandeelhouder van COE. ROE handelt hiermede niet in het algemeen belang maar uitsluitend met de bedoeling EG een vermogensvoordeel te verschaffen en haar op de elektriciteitsmarkt te houden.

De vraag die de verwijzende ROE (Hof van Beroep Craiova) moet beantwoorden is of het besluit van de AVVA staatssteun voor de energieproducent tot gevolg heeft. Hij wijst op de bij het HvJEU recent voorgelegde vergelijkbare vragen in zaak C-22/16. Verweerster is tegen het stellen van vragen aan het HvJEU omdat de vordering alleen betrekking kan hebben op de periode voorafgaand en tijdens het nemen van de besluiten. Een groot deel van de schuld is wel ingevorderd. Verzoekster heeft geen schade geleden en er is geen sprake van staatssteun.
De verwijzende rechter heeft nadere uitleg nodig van de werkingssfeer van staatssteun in de zin van VWEU artikel 107. De vragen luiden als volgt:
1. Vormt het met de stemmen van de Roemeense Staat, via het ministerie van Economische Zaken – Dienst voor Energie, als aandeelhouder die 77,17 % van het maatschappelijk kapitaal van COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA bezit, vastgestelde besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de vereffening is aanvaard van een schuld van 28 709 4[57],13 RON van SC ELECTROCENTRALE GRUP SA bij COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA door inbetalinggeving van een actief, namelijk de in het kadaster van de gemeente Chișcani in het district Brăila onder nr. 70301 ingeschreven goederen, en voorts is besloten om aan SC ELECTROCENTRALE GRUP SA het verschil te betalen tussen de marktwaarde van dat actief en de waarde van de vordering van COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU, dat wil zeggen
i) dat er sprake is van een door de Staat of met staatsmiddelen bekostigde maatregel,
ii) dat die maatregel selectief is en
iii) dat die maatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, moest de staatssteun worden aangemeld overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU?
Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten