C-183/15 TSI

Contentverzamelaar

C-183/15 TSI

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   12 juni 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   29 juni 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   29 juli 2015
Trefwoorden: douane-indeling; Gecombineerde nomenclatuur (GN)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1031/2008 van de Commissie van 19 september 2008.

Verzoekster heeft op 10-08-2009 aangifte gedaan voor het vrije verkeer van een draagbare deeltjesteller. Met dit toestel, dat is voorzien van een beeldscherm, interfaces en uit elektrische en elektronische onderdelen bestaande bedieningselementen, kunnen verontreinigingsbronnen en filterlekkages worden gelokaliseerd. Het kan ook voor onderzoek worden gebruikt door het Institut Arbeit und Qualifikation. Verzoekster heeft het toestel ingedeeld in 9027 50 00 van de GN. De douane past het nultarief toe.
Op 25-11-2009 doet verzoekster aangifte van een aerodynamisch ultraviolet-deeltjesmeettoestel. Dit is voorzien van LED-schermen, interfaces en uit elektrische en elektronische onderdelen bestaande bedieningselementen. Het toestel wordt gebruikt voor de controle van filterlucht en luchtfilters, voor inhalatie-toxicologisch onderzoek, voor de bewaking van de luchtkwaliteit in binnenruimten en voor biologisch aerosolonderzoek. Verzoekster deelt in in GN 9027 30 00 en ook hier wordt het nultarief toegepast. Maar u voelt de bui al hangen: het Hauptzollamt (verweerder) stelt een onderzoek in en stelt dat het deeltjesmeettoestel en de draagbare deeltjesteller onder 9027 10 10 moeten worden ingedeeld, waaraan een hoger prijskaartje hangt, zodat verzoekster twee navorderingen krijgt opgelegd. Bezwaar helpt niet, waarna verzoekster in beroep gaat waarbij zij vasthoudt aan de door haar opgegeven indeling. De toestellen kunnen geen gassen analyseren en horen dan ook niet onder 10 10. De toelichting van de EURCIE op de GN geeft volgens verzoekster in dit geval geen oplossing omdat de daar omschreven teller niet met onderhavige toestellen vergeleken kan worden. Verweerder houdt vast aan 10 10 waarvoor hij bevestiging vindt in de aanvullende aantekening 1 op GN-hoofdstuk 90 en in de toelichtingen van de WDO op het geharmoniseerd systeem bij post 9027, punt 8, alsmede in de toelichtingen van de EURCIE op de GN bij onderverdeling 9027 10 10.

De verwijzende DUI rechter (Finanzgericht Düsseldorf) twijfelt bij beide toestellen of deze in de door verzoekster aangegeven GN-code kan worden ingedeeld. Hij legt de vraag dan ook neer bij het HvJEU:
“Dient de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1031/2008 van de Commissie van 19 september 2008, aldus te worden uitgelegd dat aerodynamische ultraviolet-deeltjesmeettoestellen en draagbare deeltjestellers van de in deze beschikking nader omschreven soort moeten worden ingedeeld onder onderverdeling 9027 10 10?”

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten