C-197/20 en C-216/20 KAHL e.a.

Contentverzamelaar

C-197/20 en C-216/20 KAHL e.a.

Prejudiciële hofzaak  

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     20 juli 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     6 september 2020

Trefwoorden : Gemeenschappelijk douanetarief – Tariefindeling – Gecombineerde nomenclatuur – Onderverdelingen 1521 9091 en 1521 9099 – Gesmolten bijenwas – Afwijkende taalversies Unierechtelijke bepalingen

Onderwerp :

-           Bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 1987, L 256, blz. 1), in het bijzonder onderverdelingen 1521 9091 en 1521 9099

-           Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (meest recentelijk in PB 2019, C 119, blz. 1)

-           Beschikking 2007/275/EG van de Commissie, betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan

-           Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens

 

Feiten:

De gevoegde zaken betreffen bijenwas die in het land van uitvoer wordt gesmolten en na stolling wordt uitgevoerd. Het is niet bestemd voor verkoop aan de eindgebruiker en het bestaat uit gesmolten snijdbare blokken met enkele donkere onzuiverheden. De was ondergaat een thermische behandeling voordat het de EU mag worden ingevoerd. Tijdens het smeltproces worden onzuiverheden nooit helemaal afgescheiden.

Vervolgens wordt het door verzoekster toebereid en gezuiverd voor de cosmetische, farmaceutische en levensmiddelenindustrie. Dit staat bekend als dubbel geraffineerde was.

Bij brief van 11 december 2015 heeft verzoekster een bindende tariefinlichting aangevraagd voor een product met de benaming “bijenwas, ruw”. In plaats van de was zodanig in te delen onder GN-verdeling 1521 9091, heeft verweerder het product als “andere” bijenwas ingedeeld onder GN-verdeling 1521 9099. Verzoekster heeft hiertegen beroep ingesteld bij het Finanzgericht Hamburg.

Verzoekster betoogd dat het product als ruwe bijenwas moet worden ingedeeld omdat de bijenwas in zijn natuurlijke vorm wordt ingevoerd, anders zou deze onderverdeling zinloos zijn aangezien er een verbod geldt op de invoer van bijenwas in de vorm van honingraat. Geraffineerde bijenwas is volgens verzoekster, los van het uiterlijk, identiek aan bijenwas in de vorm van raten. Of het product “ruw” is, is onafhankelijk van het wel of niet bevatten van onzuiverheden.

Verweerster voert aan dat het aan de orde zijnde product geen ruwe bijenwas is, maar wel “andere” bijenwas in de zin van de GN-onderverdeling. Volgens de toelichting op de GN onderverdeling is bijenwas in de vorm van raten ruwe was. Bijenwas die alleen een thermische behandeling is ondergaan is vergelijkbaar met ruwe was door haar onzuiverheden. Dit is bij het huidige product juist niet het geval.

 

Overweging:

In alle taalversies luidt de toelichting op GN-onderverdeling 1521 9091 “ruw” als volgt, “tot deze onderverdeling behoort met name was die wordt aangeboden in de vorm van raten”. De Duitse versie stelt, “deze onderverdeling omvat gesmolten, geperste of geraffineerde was”. In de Franse versie ontbreekt het woord voor gesmolten. In de Engelse versie is de term “melted” weggelaten in 1955, zonder dat er een wijziging is gerapporteerd.

Het is volgens de verwijzende rechter hierom relevant welke uitlegging gegeven moet worden aan het woord “gesmolten” in de toelichting onder GM-onderverdeling 1521 9099. Dan zou het aan de orde zijnde product onder “andere was” in de onderverdeling moeten worden ingedeeld, aangezien de was gesmolten werd.

Indien het woord “gesmolten” buiten toepassing moet worden gelaten, is de uitlegging van het begrip “ruw” bepalend voor de GN-onderverdeling. De rechter is van mening dat het in te delen product fysiek identiek is aan bijenwas die zich in de honingraten bevond, het is alleen gedeeltelijk van onzuiverheden ontdaan. Ook is het relevant dat alleen gesmolten was mag worden ingevoerd, anders voldoet het niet aan bepaalde veterinaire vereisten.

 

Prejudiciële vragen:

1. Is de toelichting op onderverdeling 1521 9099 van de gecombineerde nomenclatuur van toepassing, voor zover daarin het woord „gesmolten” voorkomt?

2. Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord, moet het begrip „ruw” in de zin van onderverdeling 1521 9091 van de gecombineerde nomenclatuur dan aldus worden uitgelegd dat bijenwas, die in het land van uitvoer is gesmolten en daarbij langs mechanische weg slechts deels van onzuiverheden is ontdaan, in deze onderverdeling moet worden ingedeeld?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: