C-199/19 RL

Contentverzamelaar

C-199/19 RL

Prejudiciële hofzaak


Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 19 april 2019
Schriftelijke opmerkingen: 5 juni 2019

Trefwoorden : huurovereenkomst; handelstransactie; misbruik van recht

Onderwerp :

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand;

 

Feiten:

Op 10.04.2018 heeft verzoekster, RL, een vennootschap naar Pools recht, een vordering ingesteld bij de rechter tegen de in Polen woonachtige verweerder JM tot betaling van een bedrag voor betalingsachterstanden bij handelstransacties vanaf de datum waarop de vordering is ingesteld tot aan de dag van betaling. Tussen partijen is een huurovereenkomst gesloten waarbij verzoekster (verhuurder) aan verweerder (de huurder) een bedrijfsruimte ter beschikking heeft gesteld. Verweerder is verplicht tot betaling van huur en exploitatiekosten die overeenkwamen met de door verzoekster gedragen kosten voor het onderhoud van het gebouw. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd gesloten op 15.01.2015. Verweerder diende de huur uiterlijk op de tiende dag van elke maand te voldoen, en heeft aan verzoeker een borgsom betaald. In de periode van september 2015 tot december 2017 heeft verweerder vertraging opgelopen bij de betaling van de verschuldigde bedragen. Dit blijkt uit zestien door de verzoekster uitgereikte btw-facturen betreffende de huur en exploitatiekosten voor zestien huurperiodes. In dat verband heeft verzoekster aan verweerder een kostennota uitgereikt, ter vergoeding van de invorderingskosten. Tijdens de aanmaningsprocedure is een betalingsbevel uitgevaardigd die de vordering in haar geheel heeft toegewezen. Verweerder heeft een verweerschrift tegen dit bevel ingediend, en een reconventionele vordering tegen verzoekster ingesteld. Verzoekster stelt dat de huurovereenkomst een handelstransactie is in de zin van de richtlijn, terwijl verweerder dit betwist.

 

Overweging:

De richtlijn definieert “handelstransacties” als transacties tussen ondernemingen […] die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding. De richtlijn bevat geen definitie van deze begrippen. Omdat er onzekerheid bestaat over de reikwijdte van dit begrip, twijfelt de verwijzende rechter of een huurovereenkomst hieronder valt. Voor de tweede vraag, is de term “betalingsregelingen met betaling in termijnen” uit de richtlijn in de Poolse wet omgezet als “regeling voor betaling in delen”. De verwijzende rechter vraagt zich af of deze begrippen dezelfde betekenis hebben.

 

Prejudiciële vragen:

1. Moet artikel 2, lid 1, van richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB 2011, L 48, blz. 1), in

Pools recht omgezet bij artikel 4, lid 1, van de ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (wet betreffende de betalingstermijnen bij handelstransacties) van 8 maart 2013 (geconsolideerde tekst Dz. U. 2019, volgnr. 118), aldus worden uitgelegd dat overeenkomsten waarvan de kenmerkende prestatie bestaat in het leveren van goederen voor tijdelijk gebruik tegen vergoeding (bijvoorbeeld huur- of pachtovereenkomsten) eveneens moeten worden beschouwd als transacties die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding (handelstransacties)?

2. In geval van een bevestigend antwoord op de eerste prejudiciële vraag: moet artikel 5 van de hierboven genoemde richtlijn, in Pools recht omgezet bij artikel 11, lid 1, van de hierboven genoemde wet betreffende de betalingstermijnen bij handelstransacties, aldus worden uitgelegd dat onder een door de partijen bij een handelstransactie overeengekomen betalingsregeling met betaling in termijnen ook moet worden verstaan een overeengekomen periodieke geldelijke prestatie van de schuldenaar, ook indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: /

Specifiek beleidsterrein: JenV

Gerelateerde documenten