C-200/16 Securitas

Contentverzamelaar

C-200/16 Securitas

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   3 juni 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       20 juni 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   20 juli 2016
Trefwoorden: overgang ondernemingen

Onderwerp: Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen

Verweerders (zeventien werknemers) waren tot medio juli 2013 werkzaam als beveiligers bij ICTS in de haven van Ponta Delgada. Na een aanbesteding in januari 2013 wordt het contract voor beveiliging per 15-07-2013 gegund aan verzoekster. De betreffende werknemers worden op de lijst van werknemers geplaatst die door de opdrachtgever wordt goedgekeurd. Zij dragen uniformen en apparatuur van verzoekster. Verzoekster erkent hun echter niet als werknemers. Verweerders hebben bij de arbeidsrechter een declaratoire vordering ingesteld tot veroordeling van verzoekster. Zij vorderen erkenning als werknemers en vanaf 15-07-2013 uitbetaling van achterstallige vergoedingen. Zij worden in het gelijk gesteld. De rechter verklaart dat sprake is van overgang van een vestiging zodat de arbeidscontracten op verzoekster zijn overgegaan. Dit is in hoger beroep bevestigd. Verzoekster heeft zich daarop tot de verwijzende rechter gewend.

Bij de verwijzende POR rechter (Hooggerechtshof) stellen verzoekers dat ICTS hen schriftelijk heeft medegedeeld dat als gevolg van de gunning hun arbeidsovereenkomsten per 15-07-2013 op verzoekster zijn overgegaan. Indien geen sprake is van overgang van onderneming zijn zij (volgens de CAO) nog steeds werknemers van ICTS. ICTS stelt dat zij haar werknemers niet heeft ontslagen maar dat zij is opgehouden hun werkgever te zijn en dat de aansprakelijkheid en loonvorderingen nu op verzoekster rusten. Verzoekster ontkent dat sprake is van een groep werknemers met voldoende autonomie om zelfstandig op de markt te kunnen functioneren. Dat de vroegere en huidige diensten met elkaar overeenstemmen wettigt niet de conclusie dat sprake is van overdracht van een eenheid. Omdat het hier gaat om publieke infrastructuur (havens) is evenmin sprake van overgang daarvan op de nieuwe werkgever, maar slechts overgang van werkplekken. Zij stelt tevens ongelijke behandeling door de lagere rechter omdat ICTS ten onrechte wordt bevrijd van de lasten. De verwijzende rechter legt het HvJEU de volgende vragen voor:
1. Vormt de in casu omschreven situatie een overgang van onderneming of vestiging zodat sprake is van de overgang van de onderneming [...] ICTS op de onderneming [...] SECURITAS, nadat in het kader van een openbare aanbesteding het contract voor het verrichten van veiligheids- en bewakingsdiensten in de haven van Ponta Delgada, op het eiland São Miguel, op de Azoren, is gegund aan SECURITAS, en vormt deze situatie een overgang van een economische eenheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001?
2. Vormt de in casu omschreven situatie een gewone opeenvolging van concurrerende ondernemingen, als gevolg van de gunning van het dienstencontract aan de geselecteerde inschrijver na de betrokken openbare aanbesteding, zodat deze situatie niet onder het begrip overgang van onderneming of vestiging valt voor de toepassing van voornoemde richtlijn?
3. Is clausule 13, lid 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tussen AES [Associação de Empresas de Segurança Privada], AESIRF [Associação Nacional das Empresas de Segurança] en STAD [Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas] en andere vakbonden, waarin is bepaald: “Het verlies van klanten dat een marktdeelnemer lijdt als gevolg van het feit dat een dienst aan een andere marktdeelnemer wordt gegund, valt niet onder het begrip overgang van onderneming of vestiging”, in strijd met het Unierecht inzake de definitie van een overgang van onderneming of vestiging zoals die voortvloeit uit richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001?
Specifiek beleidsterrein: SZW en VenJ

Gerelateerde documenten