C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme

Contentverzamelaar

C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   16 juni 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   2 juli 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   2 augustus 2014
Trefwoorden: overheidsopdrachten (dienstenverkeer)

Onderwerp
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

Verzoeker dingt mee naar een opdracht in de gezondheidszorg. De aanbestedingscommissie constateert dat verzoeker heeft nagelaten het vereiste bedrijfsclassificatiecertificaat over te leggen. Verzoeker overlegt enkele dagen later (november 2013) een verbintenisverklaring met een handelsonderneming inzake het beschikbaar stellen van externe middelen en een verklaring betreffende zijn publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid maar niet de vereiste classificatie. Omdat verzoeker zijn tekortkoming niet tijdig heeft verholpen wordt hij uitgesloten van verdere deelname. Hij gaat tegen dat besluit in beroep; verzoeker stelt dat hij een overheidsinstelling is en op grond van zijn juridische status niet voor bedrijfsclassificatie in aanmerking komt. Verzoeker en verweerster zijn het niet eens over de uitleg van de SPA regeling voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

De verwijzende SPA rechter (Catalaans tribunal voor contracten in de publieke sector) stelt vast dat de richtlijn boven de SPA regelgeving geldt. De SPA wetgever verbiedt overheidsinstellingen niet om in te schrijven op aanbestedingen voor overheidsopdrachten maar verlangt wel dat zij over een bedrijfsclassificatie beschikken waarmee universiteiten en andere agentschappen en organen uitdrukkelijk van de procedure worden uitgezonderd. Naast de vraag naar uitleg over het begrip openbaar lichaam speelt voor de verwijzende rechter ook de vraag of RL 2004/18 correct in SPA recht is omgezet. Hij stelt de volgende vragen aan het HvJEU:
1) Moeten overeenkomstig richtlijn 2004/18/EG [van het Europees Parlement en de Raad] van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, overheidsinstellingen worden beschouwd als openbare lichamen?
2) Zo ja, moeten overeenkomstig richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 overheidsinstellingen dan als marktdeelnemers worden beschouwd, die bijgevolg kunnen deelnemen aan openbare aanbestedingen?
3) Zo ja, kunnen en moeten overeenkomstig richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 overheidsinstellingen dan worden toegelaten tot officiële lijsten van erkende aannemers, leveranciers of dienstverleners of tot certificering door publiek- of privaatrechtelijke certificeringsinstellingen – in het Spaanse recht bekend als het bedrijfsclassificatiesysteem?
4) Is er overeenkomstig richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 sprake van een niet-correcte omzetting van de richtlijn in Spaans nationaal recht, te weten Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (koninklijk wetsbesluit nr. 3/2011 van 14 november 2011, houdende goedkeuring van de gecodificeerde tekst van de wet inzake het plaatsen van overheidsopdrachten), en zo ja, heeft de Spaanse wetgever dan met de artikelen 62 en 65 van Real Decreto Legislativo 3/2011 van 14 november 2011 de toelating van overheidsinstellingen tot de bedrijfsclassificatieregisters beperkt?
5) Indien overheidsinstellingen kunnen deelnemen aan aanbestedingen maar niet tot de bedrijfsclassificatie kunnen worden toegelaten – overeenkomstig richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 –, met welke middelen kunnen zij dan hun geschiktheid tot het sluiten van overeenkomsten voor overheidsopdrachten aantonen?

Specifiek beleidsterrein: EZ, mede BZK

Gerelateerde documenten