C-209/20 Renesola UK

Contentverzamelaar

C-209/20 Renesola UK

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     28 juli 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     14 september 2020

Trefwoorden : antidumpingrechten; douanewetboek;

Onderwerp :

-           Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (communautair douanewetboek);

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1238/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot instelling van definitieve antidumpingrechten [en tot definitieve inning van de voorlopige rechten] op [de invoer van] fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China;

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China;

 

Feiten:

ReneSola importeert zonnemodules die in India worden geassembleerd, maar waarbij de zonnecellen in China zijn geproduceerd. Zonnemodules zijn samengesteld uit zonnecellen en worden ingebouwd in fotovoltaïsche zonnesystemen (hierna: FV-systemen), die kunnen worden aangesloten op huishoudelijke elektrische installaties. Op grond van uitvoeringsverordening 1357/2013 (hierna: de bestreden verordening) heeft de HMRC (Her Majesty’s Revenue & Customs) vastgesteld dat de zonnemodules van oorsprong uit China waren en heeft daarom antidumpingrechten en compenserende rechten aangerekend. ReneSola was echter van mening dat de zonnemodules moesten worden geacht van oorsprong uit India te zijn, zodat de genoemde rechten niet verschuldigd waren (de modules waren immers van Indiase oorsprong en waren niet uit China verzonden). ReneSola heeft bij de First-tier Tribunal (hierna: FTT) beroep ingesteld tegen het besluit van HMRC waarbij zij de FTT heeft verzocht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof om uit te maken of de bestreden verordening in overeenstemming was met het Unierecht. De FTT heeft het beroep en verzoek van ReneSola afgewezen.

 

Overweging:

De Upper Tribunal heeft in zijn voorlopige conclusie geoordeeld dat de fabricage van de zonnemodules in India méér inhoudt dan louter een wijziging van de presentatie ervan. De Upper Tribunal is tot de duidelijke maar voorlopige conclusie gekomen dat uit de rechtstreekse toepassing van artikel 24 van het douanewetboek volgde dat het stadium van de fabricage van de modules oorsprong verleende. De vraag naar de oorsprong moet fundamenteel verschillend worden beantwoord naargelang artikel 24 dan wel de bestreden verordening van toepassing is.

 

Prejudiciële vragen:

1. Is uitvoeringsverordening (EU) nr. 1357/2013 van de Commissie, voor zover zij ertoe strekt te bepalen dat het land van oorsprong van zonnemodules die zijn vervaardigd uit materialen die afkomstig zijn uit verschillende rechtsgebieden, het land is waar de zonnecellen zijn vervaardigd, in strijd met het vereiste in artikel 24 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (communautair douanewetboek), dat goederen bij de vervaardiging waarvan twee of meer landen betrokken zijn geweest, van oorsprong zijn uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende en economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt, en is deze uitvoeringsverordening dus ongeldig?

2. Indien verordening nr. 1357/2013 ongeldig is, moet artikel 24 van het communautair  douanewetboek dan aldus worden uitgelegd dat de assemblage van zonnemodules uit zonnecellen en andere onderdelen een ingrijpende verwerking of bewerking vormt?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-26/88; 162/82; C-48/98; T-158/14; 93/83;

Specifiek beleidsterrein: FIN; FIN-fiscaal