C-218/14 Singh ea

Contentverzamelaar

C-218/14 Singh ea

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   26 juni 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   12 juli 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   12 augustus 2014
Trefwoorden: verblijfsrecht derdelanders

Onderwerp
- Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van (enz) (Pb L 158, blz. 77)

Eerste verzoeker Kuldip Singh, geboren in 1983, heeft de Indiase nationaliteit. Hij komt in 2002 IER binnen met een studievisum en trouwt in november 2005 met een LET die in IER woont en werkt. Er wordt in 2007 een zoon geboren die de LET nationaliteit heeft. Naar aanleiding van arrest C-127/08 Metock krijgt verzoeker verblijfsrecht voor vijf jaar als echtgenoot van een Unieburger. In 2009 opent hij een pizzarestaurant. Einde dat jaar komt het tot een huwelijksbreuk. Zijn vrouw vertrekt uit IER. In mei 2011 is de echtscheiding, geregeld in LET door de echtgenote, een feit. In oktober komt het officiële papier.
Verzoeker vraagt eind 2011 toestemming voor duurzaam verblijf in IER. Hij voldoet aan de voorwaarden (vader van een Unieburger, huwelijk dat ten minste drie jaar heeft stand gehouden), maar dat verzoek wordt afgewezen. Verzoeker zou op grond van artikel 7 lid 2 van RL 2004/38 geen afgeleid verblijfsrecht als familielid van een Unieburger hebben aangezien zijn ex IER heeft verlaten. Hij krijgt bij uitzondering toestemming nog één jaar te verblijven.
Tweede verzoeker Denzel Njume, geboren 1979, is naar eigen zeggen onderdaan van Kameroen. Hij vraagt in 2004 onder een andere naam asiel in DUI en woont daar circa anderhalf jaar samen met een DUI vrouw. Hij komt IER illegaal binnen in september 2006 en vraagt daar asiel. De DUIaut stemmen ermee in verantwoordelijk te blijven voor de asielaanvraag. Verzoeker meldt zich echter niet bij IERaut maar trouwt in 2007 in IER met zijn DUI vriendin. Ook Njume krijgt op grond van arrest Metock toestemming (geantidateerd op 11-10-2007) om vijf jaar in IER te verblijven. Verzoeker vindt werk en stelt vijf jaar in IER met zijn vrouw te hebben samengewoond. Begin 2011 worden de IERaut geïnformeerd over de terugkeer van zijn echtgenote naar DUI. De echtscheiding wordt in maart 2012 (in het VK) uitgesproken. Verzoeker meent op grond van artikel 13 lid 2 van RL 2004/38 zijn verblijfsrecht in IER te behouden. Dat wordt afgewezen omdat zijn echtgenote sinds 2008 niet meer in IER verblijft; er bestond dan ook geen verblijfsrecht ten tijde van de echtscheiding zodat dit dan ook niet behouden kan blijven. Verzoeker krijgt toch tostemming (hij is vader van een kind met de IER nationaliteit) om nog drie jaar in IER te blijven.
Derde verzoeker Khaled Aly (geboortejaar niet gegeven) heeft de Egyptische nationaliteit. Hij komt maart 2007 IER binnen met een toeristenvisum en huwt aldaar in juli 2007 een LIT burger. In augustus 2008 krijgt hij een verblijfskaart geantidateerd februari 2008 voor vijf jaar. Zijn echtgenote verliest begin 2009 haar baan en vertrekt dan voor drie maanden naar LIT om voor haar zieke moeder te zorgen. Na terugkeer vraagt zij een uitkering aan die wordt geweigerd. Zij leven van zijn inkomen. In augustus 2012 meldt verzoeker de IERaut dat de relatie voorbij is en dat er een echtscheidingsverzoek loopt. Hij stelt zijn recht op verblijf te behouden op grond van artikel 13 van RL 2004/38. De echtscheiding (in LIT) wordt uiteindelijk in maart 2013 verkregen. Verzoeker mag de beslissing op zijn beroep op de afwijzende uitspraak in IER afwachten.

De verwijzende IER rechter (High Court) constateert dat in de IER jurisprudentie de artikelen 7 en 13 van de richtlijn wegens onduidelijkheid verschillend worden geïnterpreteerd. Hij legt het HvJEU over die artikelen de volgende vragen voor:
1. Behoudt de onderdaan van een derde land, in gevallen waarin het huwelijk tussen een burger van de Unie en een onderdaan van een derde land eindigt in echtscheiding die wordt verkregen na het vertrek van de burger van de Unie uit een gastlidstaat waar door de burger van de Unie EU-rechten werden uitgeoefend, en waarin de artikelen 7 en 13, lid 2, sub a, van richtlijn 2004/38/EG van de Raad van toepassing zijn, daarna een verblijfsrecht in de gastlidstaat? Indien deze vraag ontkennend moet worden beantwoord: heeft de onderdaan van een derde land een verblijfsrecht in de gastlidstaat tijdens de periode voorafgaande aan de echtscheiding, maar na het vertrek van de burger van de Unie uit de gastlidstaat?
2. Wordt aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub b, van richtlijn 2004/38/EG voldaan ingeval een echtgenoot die burger van de Unie is, beweert te beschikken over toereikende bestaansmiddelen als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de richtlijn, indien deze bestaansmiddelen deels worden ingebracht door de echtgenoot met de nationaliteit van een derde land?
3. Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord: hebben personen als de verzoekende partijen uit hoofde van het recht van de Unie (anders dan de richtlijn) het recht om te werken in de gastlidstaat teneinde te zorgen voor of bij te dragen aan „voldoende bestaansmiddelen” als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn?

 

Hof zendt ons het volgende aanvullende verzoek in de zaak Singh:

Case C-218/14 Singh and Others
Request for information under Article 62 of the Rules of Procedure
At the request of Advocate General Kokott, the parties and other interested persons mentioned in
Article 23 of the Statute are invited to express their view on whether one or more of the
applicants in the main proceedings were able to acquire a right of permanent residence in Ireland, under Article 16(2) of Directive 2004/38IEC. The time-limit for a reply is the same as that for the lodging of written observations in this case.


Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

C-127/08 Metock
Specifiek beleidsterrein: VenJ (DMB)

Gerelateerde documenten