C-218/21 Autoridade Tributaria e Aduaneira

Contentverzamelaar

C-218/21 Autoridade Tributaria e Aduaneira

Prejudiciële hofzaak  

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     25 mei 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     11 juli 2021

Trefwoorden : btw; fiscale zaken;

Onderwerp :

-           Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde;

-           Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag;

Feiten:

DSR is een onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging van liften, goederenliften en transportbanden en die ook reparatie- en onderhoudsdiensten met betrekking tot liften verricht. In 2011 werd zij tweemaal onderworpen aan een belastingcontrole. Na de belastingcontrole werd er een controleverslag opgesteld, waarin de belastingdienst concludeerde dat DSR onterecht het verlaagde btw-tarief toepaste op de arbeidskosten van de renovatie- en reparatiediensten. Na de kennisgeving van de btw-aanslagen heeft DSR bij de bestuursrechter beroep ingesteld. Dat beroep is toegewezen omdat op arbeidsdiensten voor de reparatie en het onderhoud van liften een btw-tarief van 5% van toepassing is ingevolge punt 2.27 van lijst I bij het btw-wetboek. Bevestigd werd dat „liften een integrerend bestanddeel van gebouwen vormen”, waarbij „dit verlaagde tarief niet is uitgesloten voor reparaties en onderhoud van liften, mits deze worden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst tot aanneming van werk, zoals in de betrokken regeling is bepaald, en dat tarief uitsluitend wordt toegepast op de arbeidskosten”. De belastingdienst is tegen deze beslissing opgekomen bij de verwijzende rechter.

Overweging:

Met de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de nationale bepaling die is opgenomen in punt 2.27, in het licht van bijlage IV bij de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij voornoemde diensten omvat dan wel dat zij die diensten niet omvat. De tweede prejudiciële vraag wordt gesteld om te vernemen of, daar liften in het civiele recht worden beschouwd als gemeenschappelijke ruimten van een gebouw, die kwalificatie zonder meer kan worden geëxtrapoleerd naar de belastingsfeer, dan wel of er voor belastingdoeleinden een restrictieve uitlegging moet worden gehanteerd. Beide vragen dienen hetzelfde doel, namelijk om van het Hof te vernemen welk van de conflicterende standpunten – de restrictieve uitleg van de belastingdienst of de ruimere uitleg van de verwerende onderneming – in het licht van het Unierecht, en in het bijzonder van bijlage IV bij de btw-richtlijn, moet worden ingenomen ten aanzien van de toepasselijkheid van het verlaagde tarief op de diensten in kwestie.

Prejudiciële vragen:

I. Is het verenigbaar met het Unierecht, en in het bijzonder met bijlage IV bij de [Zesde] btw-richtlijn, dat punt 2.27 van lijst I bij het btw-wetboek aldus wordt toegepast dat de reparatie en het onderhoud van liften door de onderneming waarop de [geschetste] feiten betrekking hebben, daaronder vallen, zodat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op die diensten?

II. Is het verenigbaar met het [Unie]recht, en in het bijzonder met bijlage IV bij de [Zesde] btw-richtlijn, dat die bepaling van het btw-wetboek aldus wordt toegepast dat er ook rekening wordt gehouden met andere bepalingen van nationaal recht, namelijk artikel 1207, artikel 204, lid 1, onder [e)], en lid 3, en artikel 1421, lid 2, onder [b)], van het burgerlijk wetboek (bepalingen die zien op de overeenkomst tot aanneming van werk, onroerend goed en de omstandigheid dat er bij liften van wordt uitgegaan dat er sprake is van gemeenschappelijk ruimten van gebouwen in mede-eigendom)?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: FIN-fiscaal;

Gerelateerde documenten