C-227/17 Medtronic

Contentverzamelaar

C-227/17 Medtronic

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie.

Termijnen: Motivering departement:   22 juni 2017
Schriftelijke opmerkingen:                   08 augustus 2017

Trefwoorden: douaneindeling; Gecombineerde nomenclatuur (GN)

Onderwerp: - verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/1754 van de Commissie van 6 oktober 2015;
- uitvoeringsverordening (EG) nr. 1214/2014 van de Commissie van 11 november 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (Pb 2014, L 329, blz. 8).

Verzoekster levert spinale fixatiesystemen voor behandeling van patiënten met degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom en behandeling van botbreuken. Het gaat om (titanium) schroeven/pinnen/platen en verbindingsstukken. Verzoekster past op basis van een aan haar verstrekte bindende tariefinlichting, waarbij de goederen in GN-code 9021 90 90 zijn ingedeeld, het verlaagde btw-tarief toe. Na onderzoek stelt verweerster (douane) dat de goederen in GN-code 9021 10 90 moeten worden ingedeeld. Verzoekster past haar aangifte voor mei 2016 daaraan aan en gaat in bezwaar waarbij zij stelt dat indeling 9021 90 90 de juiste is. De omschrijving is nauwkeuriger aangezien het systeem ontworpen is om langdurig in het menselijk lichaam te blijven en (in tegenstelling tot veel andere systemen) niet alleen voor behandeling van botbreuken.

Verweerster stelt dat het systeem onder 9021 10 90 moet worden ingedeeld aangezien de polyaxiale schroeven vergelijkbaar zijn met de in Vo. 1214/2014 beschreven pangeaschroeven en volgens aantekening 2, onder b), op GN-hoofdstuk 90 als deel van een spinaal fixatiesysteem worden aangemerkt.

Voor de verwijzende DUI rechter (Finanzgericht Düsseldorf) hangt beslechting van het geding af van de uitleg van de twee GN-onderverdelingen. Hij is van oordeel dat de systemen in ieder geval onder GN-code 9021 90 90 moeten worden ingedeeld (multifunctionele toestellen). De behandeling van botbreuken is slechts één van de diverse functies van het systeem. De systemen worden voor gebruik specifiek voor elke patiënt samengesteld. Er is dan geen sprake van een hoofdgoed en delen of toebehoren. Twijfel bij de verwijzende rechter over indeling in 9021 90 90 ontstaat met het oog op de considerans van Vo. 1214/2014. Daarbij miskent hij niet dat bij de vaststelling van de tarieven enkel gebruik gemaakt kan worden van een indelingsverordening wanneer de in te delen producten en de in de indelingsverordening bedoelde producten voldoende soortgelijk zijn (C-376/07). De EURCIE heeft de indeling van de pangeaschroeven in GN-onderverdeling 9021 10 90 in Vo. 1214/2014 gemotiveerd met een verwijzing naar aantekening 2, onder b), op GN-hoofdstuk 90. De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af of dit, ondanks de uiteengezette twijfels, ook dient te gelden voor de litigieuze spinale fixatiesystemen. De aan het HvJEU voorgelegde vraag luidt als volgt:

“Dient de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/1754 van de Commissie van 6 oktober 2015, aldus te worden uitgelegd dat spinale fixatiesystemen van de in deze beslissing nader omschreven soort, moeten worden ingedeeld in [GN-]onderverdeling 9021 90 90?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-376/07 Kamino International Logistics

Specifiek beleidsterrein: FIN
 

Gerelateerde documenten