C-240/19 TGSS

Contentverzamelaar

C-240/19 TGSS

Prejudiciële hofzaak


Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 5 juni 2019
Schriftelijke opmerkingen: 22 juli 2019

Trefwoorden : Sociale zekerheid, vrij verkeer

Onderwerp :

- Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;

 

Feiten:

FA (verzoeker) heeft administratief beroep ingesteld tegen besluit van TGSS (verweerster) waarbij zij de aanvraag voor een bijzondere sociale verzekeringsovereenkomst (de “overeenkomst”) van FA afwijst. In het onderhavige geding gaat het erom te bepalen of FA het recht heeft om vrijwillig bij te dragen aan het Spaanse socialezekerheidsstelsel d.m.v. een bijzondere overeenkomst met de TGSS te sluiten. FA heeft tot 31.12.12 464 maanden bijdragen betaald aan het Duitse stelsel, waar zij op 4.7.17 aansluiting bij de bijzondere overeenkomst van TGSS aanvraagt. TGSS wijst verzoek tot aansluiting bij een andere bijzondere overeenkomst (voor teruggekeerde emigranten) af op 14.7.17. Hiertegen heeft FA hiërarchisch beroep ingesteld en TGSS heeft de fout geconstateerd en het dossier opnieuw behandeld, waarna zij een nieuw besluit tot afwijzing hebben gegeven omdat niet de gemeenschapsregeling maar de nationale wetgeving van toepassing was. TGSS stelt dat FA niet heeft kunnen aantonen dat zij bijdragen heeft betaald aan het Spaanse sociale zekerheidsstelsel waardoor toegang tot een vrijwillige verzekering wordt ontzegd. Dit is middels een nationale wet bepaald die stelt dat in de twaalf jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 1080 dagen aan bijdragen hebben betaald aan het Spaanse stelsel. Hiertegen heeft FA administratief beroep ingesteld (onderhavige zaak) waarbij zij verzocht heeft om prejudiciële vragen te stellen, omdat zij vindt dat dit indruist tegen datgene dat geregeld is in verordening 883/2004, met name artikel 5, lid b, wat zou betekenen dat haar betalingen aan het Duitse sociale zekerheidssysteem zorgt dat zij de conditie vervult voor aansluiting bij de bijzondere overeenkomst.

 

Overweging:

De rechter wil weten of het besluit van TGSS op basis van het feit dat FA geen bijdragen heeft geleverd aan het Spaanse sociale zekerheidsstelsel in de laatste twaalf jaar, rechtmatig is. Daarbij is het tevens van belang of er rekening moet worden gehouden met betalingen aan een ander sociale zekerheidsstelsel, en of deze “gelijkgesteld” moeten worden aan het bijdragetijdvak in Spanje (waarmee in dit geval aan de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering wordt voldaan). Tot slot vraagt de rechter ook nog of een aanvrager onderworpen moet zijn geweest aan specifiek de Spaanse wetgeving of dat het ook voldoende is dat zij/hij onderworpen is geweest aan de wetgeving van een andere lidstaat.

 

Prejudiciële vragen:

1) Wanneer een nationale rechtsregel, zoals artikel 2, lid 2, onder a), van ministerieel besluit TAS 2865/2003, met het oog op de toegang tot een vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering, uittreding uit een socialezekerheidsstelsel vereist, moet het dan een uittreding uit een Spaans socialezekerheidsstelsel betreffen, of moet het Spaanse bevoegde orgaan daarentegen, in overeenstemming met het in artikel 5, onder b), van verordening nr. 883/2004 neergelegde beginsel van gelijkstelling van feiten, met het feit dat de betrokkene uit een vergelijkbaar socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat is uitgetreden rekening houden alsof dit feit zich heeft voorgedaan in Spanje?

2) Wanneer een nationale rechtsregel, zoals artikel 3, lid 3, van ministerieel besluit TAS 2865/2003, vereist dat, met het oog op de toegang tot een vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering, tijdvakken van bijdragebetaling worden aangetoond, moet de betrokkene dan in het verleden onderworpen zijn geweest aan de Spaanse wetgeving of moet het Spaanse bevoegde orgaan rekening houden met krachtens de wettelijke regeling van een andere lidstaat vervulde tijdvakken van bijdragebetaling alsof die tijdvakken in Spanje waren vervuld?

 

Specifiek beleidsterrein: SZW

Gerelateerde documenten