C-249/21

Contentverzamelaar

C-249/21

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     15 juni 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     1 augustus 2021

Trefwoorden : consumentenrechten; overeenkomst op afstand

Onderwerp :

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG van de Raad en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Feiten:

Verzoekster is eigenares van een hotel in Duitsland. De hotelkamers worden onder meer verhuurd via Booking.com. Verweerder bezocht op 19-07-2018 de website Booking.com en vulde zijn gewenste bestemming en de gewenste periode in, alsmede het gewenste aantal kamers. Onder de gevonden zoekresultaten waren ook de kamers in het hotel van verzoekster. Verweerder koos vier tweepersoonskamers in dit hotel en klikte op „Ik reserveer”. Vervolgens vulde verweerder zijn persoonsgegevens en de namen van de andere gasten in. Verweerder klikte daarna op een knop waarop de woorden „Boeking afronden” waren vermeld. Verweerder is op 28-05-2019 niet in het hotel verschenen. Bij brief van 29-05-2019 heeft verzoekster verweerder (in overeenstemming met haar algemene voorwaarden) de annuleringskosten ten bedrage van 2 240,00 EUR in rekening gebracht en hem gesommeerd dit bedrag binnen een termijn van vijf werkdagen te voldoen. Er volgde geen betaling. Verzoekster stelt dat verweerder – via de bemiddeling door Booking.com – een overeenkomst voor de accommodatie in het hotel met verzoekster heeft gesloten. In het bijzonder is zij van mening dat de vermelding „Boeking afronden”, die door Booking.com op de knop is aangebracht, voldoet aan de specifieke verplichtingen jegens de consument, en met name jegens verweerder, die op het gebied van de elektronische handel voortvloeien uit bepalingen van het Duits burgerlijk wetboek. Verzoekster vordert van verweerder met name betaling van annuleringskosten ten bedrage van 2 240,00 EUR wegens niet-verschijning.

Overweging:

Of het rechtstreekse beroep slaagt, hangt af van het al dan niet bestaan van een overeenkomst tussen verzoekster en verweerder. Gezien de bewoording van de richtlijn heeft de rechter in dit verband ernstige twijfels. Volgens artikel 8(2) van de richtlijn dient op een knop of overeenkomstige functie een vermelding te worden aangebracht „waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de handelaar te betalen”. Uit de vermelding op de knop zelf moet blijken dat er door het aanklikken ervan een juridisch bindende betalingsverplichting voor de consument ontstaat, ook wanneer dit in de bepalingen, waarmee artikel 8(2) van de richtlijn in Duits recht is omgezet, niet ondubbelzinnig is geformuleerd. Door middel van een prejudiciële beslissing van het Hof moet worden vastgesteld of en in hoeverre bij de bepaling of de vermelding voldoende duidelijk is om een vordering tot betaling tegen de consument te rechtvaardigen, ook rekening mag worden gehouden met de bijkomende omstandigheden van een bestel- of boekingsproces. Deze vraag is voor het onderhavige geding van doorslaggevend belang.

Prejudiciële vraag:

Moet artikel 8, lid 2, tweede alinea, van richtlijn 2011/83/EU aldus worden uitgelegd dat om te bepalen of een knop of een soortgelijke functie, waarvan de activering deel uitmaakt van een bestelproces in het kader van een op elektronische wijze gesloten overeenkomst op afstand, als bedoeld in de eerste alinea van deze bepaling, waarop niet de vermelding „bestelling met betalingsverplichting” is aangebracht, is voorzien van een „overeenkomstige ondubbelzinnige formulering” − in de zin van die bepaling − waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de handelaar te betalen, uitsluitend dient te worden uitgegaan van de vermelding op de knop of een soortgelijke functie?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZK