C-255/13 Flood

Contentverzamelaar

C-255/13 Flood

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   1 juli 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   17 juli 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   17 augustus 2013
Trefwoorden: gezondheidszorg; sociale zekerheid

Onderwerp:
- Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Pb L 284, blz. 1)

Verzoeker Peter Flood is IER staatsburger. Zijn werkterrein als journalist ligt voornamelijk in IER en VK. Tijdens een vakantie in DUI in 2002 met zijn ROE vriendin moet hij met spoed worden opgenomen in de Universiteitskliniek van Düsseldorf. Eerste diagnose tetanus, maar later komt aan het licht dat hij een zeldzaam, bilateraal hersenstaminfarct had. Sinds 2002 verblijft Flood met zijn ROE partner in Düsseldorf in de onmiddellijke omgeving van de kliniek daar hij nog voortdurend intensieve medische zorg behoeft. Verzoeker ontvangt geen uitkering van de DUIstaat, maar een invaliditeitsuitkering van IER en een klein pensioen van het VK door zijn werk aldaar. Verzoeker wil, hoe dankbaar hij ook is voor de behandeling in DUI, heel graag tezamen met zijn partner terugkeren naar IER als hij daar dezelfde verzorging zou kunnen krijgen. Hij heeft geen bijzondere band met DUI. De laatste jaren is hij slechts enkele keren kort in het buitenland geweest, met name de toegang tot luchthavens is voor een ernstig gehandicapte reiziger als Flood problematisch.
Verzoekers uitkering wordt beschouwd als een uitkering die IER mag beperken tot personen met woonplaats in IER. Verzoekers partner heeft geprobeerd een DUI uitkering te verkrijgen , maar in DUI is het zo geregeld dat een zorgtoelage betaald moet worden door de ziektekostenverzekering, en dat is in verzoekers geval de IER Health Service HSE, verweerster in de procedure. Het onderhavige geschil komt voort uit verweersters beslissing van 25 november 2011 om Floods formulier E 112 niet te vernieuwen. De vraag is of verzoeker van de High Court kan verlangen dat hij HSE gelast verzoeker opnieuw een formulier E 112 af te geven. IERaut blijken wel bereid verzoekers kosten vrijwillig te dekken (op grond van een formulier E 106).
Artikel 19 van Vo. 883/2004 gaat over ‘ongepland’ ziek worden in het buitenland en artikel 20 over reizen naar het buitenland voor een geplande geneeskundige behandeling die in eigen land niet beschikbaar is. De vraag is waar verzoeker geacht wordt zijn woonplaats te hebben nu hij door zijn ziekte is gedwongen gedurende een zeer lange periode in de onmiddellijke omgeving te verblijven van de plaats waar hij behandeld wordt.

De verwijzende IER rechter constateert dat de zaak Keller (C-145/03) onvoldoende houvast biedt voor een uitspraak. Hij stelt het HvJEU de volgende vraag:
„Moet een verzekerde staatsburger van een lidstaat (hierna: ,eerste lidstaat’), die sinds elf jaar ernstig ziek is als gevolg van een ernstige medische aandoening die voor het eerst is opgetreden terwijl die persoon in de eerste lidstaat woonde, maar met vakantie was in een andere lidstaat (hierna: ,tweede lidstaat’), worden geacht gedurende deze periode in die tweede lidstaat te ,verblijven’ voor de toepassing van artikel 19, lid 1, dan wel artikel 20, leden 1 en 2, van verordening nr. 883/2004, wanneer de betrokken persoon wegens zijn acute medische toestand en de gemakkelijke bereikbaarheid van gespecialiseerde medische zorg in feite verplicht was om fysiek in die lidstaat te verblijven gedurende die periode?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-145/03 Keller
Specifiek beleidsterrein: VWS
Mede
SZW

Gerelateerde documenten