C-258/15 Salaberria Sorondo

Contentverzamelaar

C-258/15 Salaberria Sorondo

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak

Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie
Termijnen: Motivering departement:   17 juli 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   03 augustus 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   03 september 2015
Trefwoorden: gelijke behandeling (leeftijd)

Onderwerp
- Handvest grondrechten artikel 20 (gelijkheid voor de wet) en 21 (non-discriminatie)
- Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (Pb L 303, blz. 16)

Verzoeker Salaberria Sorondo is aspirant-agent bij de politie van Baskenland en heeft deelgenomen aan een selectieprocedure voor een baan als basispolitieagent. Zijn deelname is onder voorbehoud goedgekeurd omdat als voorwaarde een leeftijdsgrens is gesteld van 35 jaar. Verzoeker is ouder. In de loop van de procedure wordt hij alsnog uitgesloten. Hij stapt daarop naar de rechter en vordert vernietiging van een besluit van de DG van de Baskische Politieacademie (verweerder) tot regeling van de selectieprocedure voor basispolitieagenten wegens strijd met RL 2000/78 en het handvest grondrechten. Er wordt geen reden gegeven voor de leeftijdgrens en het recht op toegang tot overheidsfuncties wordt door het besluit beperkt. Verweerder stelt dat de leeftijdgrens voldoende is onderbouwd en een noodzakelijk criterium is voor het succesvol verrichten van politiediensten. Hij wijst op het feit dat werken bij de politie mogelijk is vanaf 18 jaar, waarmee wordt voldaan aan het proportionaliteitsvereiste van de maatregel, en op aanstaande vergrijzing van het corps waardoor instroom van jongeren noodzakelijk.

De verwijzende SPA rechter (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) haalt het arrest Wolf aan waarin het HvJEU overweegt dat dat de RL zich niet verzet tegen een nationale regeling waarbij voor aanwerving voor een aanstelling bij de brandweertechnische dienst een leeftijdsgrens van 30 jaar wordt vastgesteld. In de nationale rechtspraak is deelname aan de selectieprocedure voor agenten nog niet aan de orde geweest. Het arrest Vital Pérez biedt de verwijzende rechter geen oplossing omdat het daar enkel over taken van de lokale politie gaat, niet zoals in onderhavige zaak over (uitgebreidere) taken van politie- en veiligheidsdiensten. De door het HvJEU genoemde fysieke capaciteiten die als ‘wezenlijk en bepalend beroepsvereiste’ in de zin van RL 2000/78 worden genoemd gelden eens te meer voor leden van politie- en veiligheidsdiensten met een volledig takenpakket. Om uniforme toepassing van de RL te waarborgen legt hij de volgende vraag voor aan het HvJEU:
“Verdraagt de omstandigheid dat als voorwaarde voor deelname aan de selectieprocedure voor agenten van de Baskische autonome politie een leeftijdsgrens van maximaal 35 jaar is gesteld, zich met de aan de artikelen 2, lid 2, 4, lid 1, en 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 te geven uitlegging?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-229/08 Wolf; C-416/13 Vital Perez
Specifiek beleidsterrein: BZK en SZW

Gerelateerde documenten