C-288/18 X

Contentverzamelaar

C-288/18 X

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    27 juni 2018
Schriftelijke opmerkingen:                    13 augustus 2018

Trefwoorden: douane, Gecombineerde Nomenclatuur;

Onderwerp:

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetariefnr. 2658/87 (hierna: de GN).

Feiten:

Belanghebbende heeft aan de Inspecteur bindende tariefinlichtingen aangevraagd voor vijf zogenoemde large format informatiedisplays met lcd-scherm (hierna: de beeldschermen). De beeldschermen zijn niet geschikt als beeldscherm op een bureau of tafel en worden niet verkocht aan consumenten, maar worden slechts aangeboden op de zakelijke markt voor met name gebruik in een automatisch gegevensverwerkend systeem in (grote) openbare ruimten zoals luchthavens en treinstations om reisinformatie weer te geven of in (grote) ruimten van kantoren om algemene informatie weer te geven. De beeldschermen zijn vanwege hun afmeting, gewicht en functionaliteit niet geschikt zijn voor werk op korte afstand. De inspecteur heeft de bindende tariefinlichtingen verstrekt en de beeldschermen ingedeeld in postonderverdeling 8528 59 40 van de GN als "andere monitor voor kleurenweergave met lcd-scherm”. Hiervoor geldt een tarief van douanerechten van 14 procent. Belanghebbende meent echter dat de beeldschermen monitors zijn van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post  8471 van de GN. Daarom moeten zij, aldus belanghebbende, worden ingedeeld in postonderverdeling 8528 51 00 van de GN. Hiervoor geldt een douanetarief van 0 procent. In geschil is onder welke postonderverdeling de beeldschermen vallen.

Overweging:

Het beslissende criterium voor de tariefindeling van producten moet worden gezocht in de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan, zoals deze in de tekst van de posten van de GN en in de aantekeningen op de afdeling of het hoofdstuk zijn omschreven. Deze objectieve kenmerken en eigenschappen van de producten moeten volgens de rechtspraak van het Hof worden vastgesteld op het ogenblik dat zij bij de douane worden aangeboden om in het vrije verkeer te worden gebracht. Voor de vraag of monitors hoofdzakelijk worden gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, is blijkens de rechtspraak van het Hof onder meer van belang of zij zijn ontworpen voor werk op korte afstand. Nu de beeldschermen in casu niet zijn ontworpen voor werk op korte afstand, rijst de vraag of zij daarmee zijn uitgesloten van indeling in postonderverdeling 8528 51 00 van de GN, of dat het niet meer is dan een voorbeeld van een objectief kenmerk dat in aanmerking kan worden genomen bij de indeling. De Hoge Raad legt daarom een vraag over de reikwijdte van deze postonderverdeling voor aan het Hof van Justitie.

Prejudiciële vragen:

Moeten postonderverdelingen 8528 51 00 en 8528 5940 van de Gecombineerde Nomenclatuur (tekst van 1 januari 2007 tot 25 oktober 2013) zo worden uitgelegd dat platte lcd-beeldschermen, ontworpen en vervaardigd voor de weergave van uit een automatische gegevensverwerkende machine afkomstige gegevens en van uit andere bronnen afkomstige samengestelde videosignalen, ongeacht de overige objectieve kenmerken en eigenschappen van de specifieke monitor, worden ingedeeld in postonderverdeling 8528 59 40 van de GN indien zij vanwege hun afmeting, gewicht en functionaliteit niet geschikt zijn voor werk op korte afstand? Is daarbij van belang of de gebruiker (de lezer) van het scherm en de persoon die gegevens in de automatische gegevensverwerkende machine bewerkt en/of invoert dezelfde is?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Kamino Internationallogistics B.V., C-376/07; Panasonic Italia SpA, C-472/12, British Sky Broadcasting en Pace, gevoegde zaken C-288/09 en C-289/09; Digitalnet 000 e.a., gevoegde zaken C-320/11, C-330/11, C-382/11 en C-383/11.

Specifiek beleidsterrein: FIN
 

Gerelateerde documenten