C-292/15 Hörmann Reisen

Contentverzamelaar

C-292/15 Hörmann Reisen

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   4 augustus 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   21 augustus 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   21 september 2015
Trefwoorden: overheidsopdrachten

Onderwerp
- Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad;
- Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG

Verweersters Stadt Augsburg en Landkreis Augsburg zijn voornemens een opdracht uit te schrijven voor personenvervoer met bussen. Hiervoor is op 07-03-2015 een oproep verschenen in het PbEU. Daarin is onder meer aangegeven dat inschrijvers tot 30% van de diensten, gerekend in km, in onderaanneming kunnen geven. Verzoekster wil deelnemen maar weet dat zij daartoe een omvangrijk deel van de opdracht in onderaanneming zal moeten geven. Zij vraagt de verwijzende rechter (Kamer voor overheidsopdrachten Südbayern) om de gunningsprocedure aan de DUI wet ter bestrijding van mededingingsbeperkingen (GWB) te toetsen. Verweersters baseren de beperking op de onderaanneming op artikel 4, lid 7 van Vo. 1370/2007 waarin de bevoegde instantie wordt vrijgelaten binnen de daarin gestelde grenzen de omvang van de beperking vast te stellen. Verzoekster stelt dat het vereiste percentage ontoelaatbaar is omdat Vo. 1370/2007 niet van toepassing zou zijn (verwijst naar artikel 5 lid 1). Zij stelt dat 70% geen ‘aanzienlijk deel’ maar een ‘overgroot deel’ is.

De verwijzende DUI rechter (Vergabekammer Südbayern) stelt vast dat partijen het oneens zijn over uitleg van artikel 5 lid 1 van Vo. 1370/2007. Hij neigt ondanks de gewichtige argumenten van verweersters ten aanzien van de bewoordingen en de definitie van het begrip "openbaredienstcontract” in artikel 2, onder i), van de Vo. eerder naar de opvatting van verzoekster omdat het begrip „openbaredienstcontract” daarin niet eenduidig wordt gebruikt. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:
a. Zijn op een gunningsprocedure op grond van artikel 5, lid 1, van verordening (EG) nr. 1370/2007 juncto richtlijn 2004/18/EG dan wel richtlijn 2014/24/EU in beginsel alleen de voorschriften van deze richtlijnen toepasselijk, zodat van genoemde richtlijnen afwijkende voorschriften in verordening (EG) nr. 1370/2007 buiten toepassing moeten blijven?
b. Moet de toelaatbaarheid van onderaanneming in het kader van een gunningsprocedure op grond van artikel 5, lid 1, van verordening (EG) nr. 1370/2007 juncto richtlijn 2004/18/EG dan wel richtlijn 2014/24/EU bijgevolg uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de door Hof ten aanzien van richtlijn 2004/18/EG ontwikkelde regels en aan de hand van artikel 63, lid 2, van richtlijn 2014/24/EU of kan een gunnende dienst bij een dergelijke gunning daarvan afwijkend ook een percentage zelf te verrichten diensten overeenkomstig artikel 4, lid 7, van verordening (EG) nr. 1370/2007 (gemeten in kilometers van de dienstregeling) voor de bieders vastleggen?
c. Voor het geval dat artikel 4, lid 7, van verordening (EG) nr. 1370/2007 van toepassing is op een gunningsprocedure op grond van artikel 5, lid 1, van verordening (EG) nr. 1370/2007 juncto richtlijn 2004/18/EG dan wel richtlijn 2014/24/EU, heeft de gunnende dienst dan, gezien overweging 19 van verordening (EG) nr. 1370/2007, bij de vastlegging van het deel zelf te verrichten diensten de vrije keuze, zodat het vereiste van een aandeel zelf te verrichten diensten van 70 %, gemeten in kilometers van de dienstregeling, dat door de opdrachtgever wordt vastgesteld, gerechtvaardigd kan zijn?

Specifiek beleidsterrein: EZ mede BZK en IenM

Gerelateerde documenten