C-295/16 Europamur Alimentación

Contentverzamelaar

C-295/16 Europamur Alimentación

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   22 juli 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       8 augustus 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   8 september 2016

Trefwoorden: oneerlijke handelspraktijken; consumentenbescherming

Onderwerp: - richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken

Verzoekster, een zelfbedieningsgroothandel voor supermarkten en buurtwinkels, heeft bij besluit van 23-02-2015 een boete opgelegd gekregen van de algemene directie Handel en Consumentenbescherming van de autonome regio Murcia (verweerster) wegens schending van het verbod op verkoop met verlies in de wet op de detailhandel LOCM (in casu meel, luiers en wasmiddel). Het sanctiebesluit is (onder meer) gebaseerd op consumentenbescherming – concurrentievervalsing wegens aanbiedingen die dienen als lokaas om consumenten ertoe aan te zetten producten of diensten van de desbetreffende onderneming te kopen. Verweerster meent dat consumenten ernstig in hun belangen zijn geschaad en past daarop de boete aan. Volgens vaste SPA rechtspraak behoeft de ernst van de gedraging niet te worden gespecificeerd maar wordt ervan uitgegaan dat het enkele feit dat met verlies wordt verkocht tot schade voor consumenten leidt.

Verzoekster gaat in beroep tegen het besluit. Zij kan door haar lidmaatschap van een inkooporganisatie scherp inkopen en zo concurreren met de grootwinkelbedrijven. Zij wijst op de noodzaak van behoud van de kleinwinkelbedrijven en stelt dat met de gewraakte verkoop geen aantoonbare schade aan de consument is ontstaan. Kortingen door gezamenlijke inkoop staan niet (altijd) op de factuur maar worden wel doorberekend aan de consument. Verweerster stelt dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de prijzen van de concurrentie van invloed zijn op haar verkoop en dat kortingen die niet op de factuur staan niet mogen worden doorberekend.

De verwijzende SPA rechter (Admin rechter Murcia) bevestigt dat sprake is van vaste jurisprudentie wat betreft het opleggen van sancties op grond van de LOCM. Daarin wordt ook vastgesteld dat de LOCM veel strenger is dan de wet uit 1991 betreffende oneerlijke mededinging voor wat betreft verkoop met verlies. In rechtspraak van het Hooggerechtshof is tevens bepaald dat een overtreder moet aantonen dat de aanbiedingen aanzienlijke invloed hebben op zijn verkoop. Verzoekster stelt dat RL 2005/29 rechtstreeks toepasselijk is omdat deze niet correct in SPA recht is omgezet. In beschikking C-343/12 heeft het HvJEU geoordeeld dat de richtlijn bovengrenzen stelt en dat de EULS geen strengere maatregelen mogen vaststellen. De vraag rijst of de SPA LOCM verenigbaar is met RL 2005/29. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1) Moet richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling als artikel 14 van wet 7/1996 van 15 januari 1996 op de detailhandel, die strenger is dan die richtlijn aangezien verkoop met verlies in die bepaling zonder meer wordt verboden, ook voor groothandelaren, op de grond dat een dergelijk handelwijze een bestuurlijke overtreding oplevert, waarvoor dus een sanctie wordt opgelegd, ermee rekening houdende dat de Spaanse wet niet alleen strekt tot regeling van de markt, maar ook tot bescherming van de belangen van de consument?

2) Moet richtlijn 2005/29/EG aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen artikel 14 van wet 7/1996 ook al kan er op grond van die nationale bepaling een uitzondering worden gemaakt op het algemene verbod en met verlies worden verkocht wanneer

(i) de overtreder aantoont dat met verlies wordt verkocht om dezelfde prijzen te hanteren als een of meer concurrenten die zijn verkoop aanzienlijk kunnen beïnvloeden, of

(ii) het beperkt houdbare producten betreft die op het punt van bederven staan?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: beschikking C-343/12 Euronics BEL;

Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten