C-302/15 Correos y Telégrafos

Contentverzamelaar

C-302/15 Correos y Telégrafos

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   11 augustus 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   28 augustus 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   28 september 2015
Trefwoorden:  telecommunicatie; staatssteun

Onderwerp
- VWEU artikel 107 (staatssteun)
- Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap

Verzoekster (een SPA staatsbedrijf) heeft bezwaar ingediend bij de gemeente Vilaseca (verweerster) tegen een belastingaanslag op bouwvergunningen voor aanpassings- en verbouwingswerkzaamheden aan een postkantoor in die gemeente. Verzoekster stelt dat zij op grond van een SPA wet is vrijgesteld van de opgelegde belastingen (‘door de Staat aangewezen aanbieder van de universele postdienst is vrijgesteld van belastingen op zijn met de universele postdienst verband houdende werkzaamheden, behalve van de vennootschapsbelasting.’). Verzoekster stelt recht te hebben op vrijstelling voor een correcte uitoefening van haar diensten. Verweerster beroept zich met name op artikel 7 van RL 2008/6 dat volgens haar in de weg staat aan de aangehaalde bepaling in de SPA wet, en op arrest HvJEU C-132/06 (CIE/ITA = de verplichting volgens de Zesde btw-RL voor iedere EULS om btw op zijn grondgebied volledig te innen). Daarnaast zou RL 2008/6 nog niet in SPA recht zijn omgezet en dan ook rechtstreeks van toepassing zijn.

De verwijzende SPA rechter (Admin rechter Taragona) moet eerst de aard vaststellen van de aan verzoekster opgelegde belastingen. Het gaat om een ‘indirecte’ belasting die door gemeentes wordt geheven op voltooiing van gebouwen, installaties en werkzaamheden op het grondgebied en een belasting die moet worden betaald om een vergunning te verkrijgen. Het staat vast dat de werkzaamheden betrekking hebben op het verrichten van universele postdiensten. In de SPA wet is bepaald dat diensten die deel uitmaken van de universele postdienst aan openbaredienstverplichtingen onderworpen zijn op grond waarvan bepaalde voorrechten kunnen worden toegekend. Verweerster stelt hier strijd met Unierecht (artikel 7 van RL 2008/6). Hij legt hij de volgende vraag aan het HvJEU voor:
“Verzetten artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 7 van richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap zich tegen een nationale wettelijke regeling die ter financiering van de universele postdienst voorziet in een vrijstelling van belastingen op die activiteit?”

Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten