C-305/13 Haeger & Schmidt

Contentverzamelaar

C-305/13 Haeger & Schmidt

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   19 juli 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   5 augustus 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   5 september 2013
Trefwoorden: overeenkomstenrecht (transport)

Onderwerp
- Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, alsmede het eerste protocol van devember 1988

Verzoekster is een in Duisburg/DUI gevestigde onderneming die opkomt tegen een arrest van het Hof van Beroep van Douai/FRA van 02-11-2011 in een zaak tegen zes bedrijven die alle betrokken zijn bij het transport van goederen dat vanuit Amerika over zee en via binnenvaart naar DUI plaatsvindt. Het binnenvaartschip ‘El Diablo’ (tja…) van één van de verweerders dat de te vervoeren transformator het laatste stuk, van FRA naar DUI, moet brengen kantelt echter onder de last en zinkt.
Partijen worden het niet eens welk recht op deze zaak van toepassing is, FRA of DUI. De overeenkomst tot vervoer van de goederen is gesloten door een in FRA gevestigde vennootschap, door bemiddeling van een andere FRA vennootschap en met het oog op het transport van een werktuig naar zijn plaats van aflading die eveneens in FRA ligt. Verweerders zien dan ook slechts FRA recht als toepasselijk. Maar verzoekster meent dat de kenmerkende prestatie door haar is verricht (de commissieovereenkomst voor vervoer), en omdat zij in DUI is gevestigd is DUI recht van toepassing.

De verwijzende FRA rechter (Cour de Cassation) vraagt zich af hoe bepaald moet worden welk recht op de internationale commissieovereenkomst voor vervoer van toepassing is. Hij stelt de volgende drie vragen aan het HvJEU:
1°) Kan de commissieovereenkomst voor vervoer, waarin een committent een commissionair, handelend in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid, de organisatie toevertrouwt van een vervoer van goederen die de commissionair door een of meerdere vervoerders voor rekening van de committent laat uitvoeren, hoofdzakelijk een vervoer van goederen betreffen in de zin van artikel 4, lid 4, laatste zin, van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, en zo ja, onder welke voorwaarden?
2°) Moeten, indien de commissieovereenkomst voor vervoer kan worden geacht een overeenkomst tot vervoer van goederen in de zin van voornoemd artikel 4, lid 4, te zijn, maar het in deze bepaling neergelegde bijzonder vermoeden tot vaststelling van het toepasselijke recht niet opgaat wegens het ontbreken van de door die bepaling vereiste overeenstemming, de bewoordingen van de eerste zin van die bepaling, volgens welke het algemene vermoeden van artikel 4, lid 2, niet opgaat voor de overeenkomst tot vervoer van goederen, aldus worden uitgelegd dat de rechter het toepasselijke recht dient te bepalen, niet op basis van dit kennelijk niet-toepasselijke vermoeden, maar op basis van het in artikel 4, lid 1, neergelegde algemene beginsel tot bepaling van het toepasselijke recht, namelijk door het land te bepalen waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden, zonder daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de vestigingsplaats van de partij die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst verricht?
3) Is het, in de veronderstelling dat op de commissieovereenkomst voor vervoer het algemene vermoeden van artikel 4, lid 2, van toepassing is, toelaatbaar, in het geval waarin de oorspronkelijke opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met een eerste commissionair, in wiens plaats vervolgens een tweede commissionair is getreden, het op de contractuele relatie tussen de opdrachtgever en deze tweede commissionair toepasselijke recht te bepalen op basis van de plaats waar de eerste commissionair is gevestigd, waarbij het aldus bepaalde recht van het land wordt beschouwd als zijnde in zijn geheel van toepassing op de expeditieverrichting?

Specifiek beleidsterrein: VenJ
Mede IenM

Gerelateerde documenten