C-319/21 Agecontrol

Contentverzamelaar

C-319/21 Agecontrol

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     16 juli 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     2 september 2021

Trefwoorden : land van oorsprong; landbouwproducten; begeleidend document

Onderwerp :

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft;

-           Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening);

Feiten:

Tijdens een controle van het distributieplatform van Lidl Italia werd vastgesteld dat op 03-06-2013 en 29-07-2013 twee begeleidende documenten waren afgegeven voor groenten en fruit die vanuit dat distributieplatform naar de verkooppunten waren vervoerd, waarop een ander land van oorsprong was vermeld dan wat de producent had gedrukt op de oorspronkelijke verpakking en was vermeld op de door Lidl Italia opgestelde prijskaart. Dit resulteerde in een inbreuk op artikel 5(4) van verordening 543/2011.

Agecontrol heeft aan ZR (als overtreder) en Lidl Italia (als hoofdelijk aansprakelijke partij) de in artikel 4(1) van wetsbesluit 306/2002 bedoelde administratieve geldboete ten bedrage van €4.400,- opgelegd. ZR en Lidl Italia hebben tegen dat betalingsbevel verzet aangetekend bij de Tribunale di Treviso, die het verzet heeft toegewezen en het betalingsbevel nietig heeft verklaard. Agecontrol heeft hierop hoger beroep ingesteld bij de rechter in tweede aanleg.

Overweging:

Volgens de verwijzende rechter bestaat er onzekerheid over de uitlegging van artikel 5(4) van verordening 543/2011, aangezien dit artikel geen opsomming geeft van de gevallen waarin het verplicht is om voor het vervoer van groenten en fruit een begeleidend document af te geven waarin het land van oorsprong is vermeld. In het bijzonder vraagt deze rechter of deze verplichting bestaat wanneer tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)         de groenten en fruit worden vervoerd in verpakkingen waarop, door directe en onuitwisbare opdruk of door middel van een in de verpakking geïntegreerd of stevig daarop bevestigd etiket, het land van oorsprong is aangeduid;

b)         de goederen worden vanuit het distributieplatform van een onderneming naar het verkooppunt van diezelfde onderneming vervoerd;

c)         op de facturen en de begeleidende documenten betreffende de transacties met derde leveranciers van de producten zijn de in die regeling bedoelde gegevens, en met name de oorsprong van de producten, aangeduid;

d)         de naam en het land van oorsprong van de goederen zijn eveneens aangeduid op een notitie die goed zichtbaar is aangebracht in het vervoermiddel waarin het product wordt vervoerd.

Prejudiciële vragen:

Moet artikel 5, lid 4, van verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie, gelezen in samenhang met artikel 5, lid 1, en artikel 8 van die verordening en met de artikelen 113 en 113 bis van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007, aldus worden uitgelegd dat het verplicht is een begeleidend document op te stellen dat de naam en het land van oorsprong bevat van verse groenten en fruit die in voorverpakte vorm of in de originele verpakking van de producent worden verzonden, wanneer die producten van een distributieplatform van een handelsonderneming naar een van haar verkooppunten worden vervoerd, ongeacht de omstandigheid dat op een van de zijkanten van de verpakking door een directe en onuitwisbare opdruk of door middel van een in de verpakking geïntegreerd of stevig daarop bevestigd etiket de in hoofdstuk I van verordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde aanduidingen zijn aangebracht (waaronder de naam en het land van oorsprong van de producten), en dat die gegevens ook worden vermeld op de facturen die zijn uitgereikt door de leverancier bij wie de onderneming die het product in de handel brengt deze producten heeft gekocht en in de boekhoudkantoren van deze onderneming worden bewaard, alsmede voorkomen op een notitie die goed zichtbaar is aangebracht in het vervoermiddel waarmee de producten worden vervoerd?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZK; LNV

Gerelateerde documenten