C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas

Contentverzamelaar

C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   13 augustus 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   30 augustus 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   30 september 2013
Trefwoorden:  douanewetboek (indeling)

Onderwerp:
- Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
- Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Verzoekster is entrepothouder en heeft goederen aangegeven teneinde deze in het vrije verkeer te brengen, te weten ‘Zware oliën, smeerolie; andere oliën – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan’, met GN-Code 2710 19 71.
Omdat de douaneAut (verweerster) niet zonder meer de indeling kon vaststellen is de stof onderzocht in een laboratorium. Zij deelt de stof vervolgens in onder Code 2707 99 99 00. Verzoekster ontvangt een naheffing douanerechten en btw waartegen zij bezwaar aantekent.
In de loop van het hoofdgeding heeft de rechter een chemisch rapport ontvangen waarvan de conclusie luidt dat het litigieuze product onder geen van de onderverdelingen van code 2707 kan worden ondergebracht met uitzondering van 99 11 en 99 19. Het gaat om het verschil tussen de begrippen „aromatische en niet-aromatische bestanddelen” en „aromatische en niet-aromatische koolwaterstoffen”.
Verzoekster houdt vast aan onderverdeling onder 2710 omdat het product wordt gewonnen bij de verwerking van aardolie. Volgens aantekening 2 bij hoofdstuk 27 van de GN is dit voldoende om het in te delen onder post 2710. Indeling onder 2707 is niet correct omdat het betrokken product niet is ontstaan bij de distillatie van hogetemperatuur-steenkoolteer, maar bij de eerste atmosferische distillatie van ruwe olie. Voorts is verzoekster van mening dat de aangebrachte wijziging van zowel de postonderverdeling als de post van het aangegeven product in de GN in strijd is met EU-regelgeving die bepaalt dat wanneer goederen vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, de post met de nauwkeurigste productomschrijving voorgaat boven de post met de meer algemene omschrijving, alsmede dat een wijziging in vaststelling van de tariefindeling van goederen slechts binnen dezelfde post toelaatbaar is.

De verwijzende BUL-rechter worstelt met de begrippen ‘(niet-)aromatische bestanddelen’ en ‘niet-aromatische koolwaterstoffen. Voor een doelmatige beslechting van het hoofdgeding moet worden vastgesteld of er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de GN-toelichting op postonderverdelingen 2707 99 91 en 2707 99 99. Hij perst er maar liefst tien vragen uit die u terugvindt op de pagina’s drie, vier en vijf van de verwijzingsbeschikking.

Specifiek beleidsterrein:
FIN

Gerelateerde documenten