C-330/19 Exter

Contentverzamelaar

C-330/19 Exter

Prejudiciële hofzaak


Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).


Termijnen: Motivering departement: 19 juni 2019
Schriftelijke opmerkingen: 5 augustus 2019

Trefwoorden: communautair douanewetboek; douanetarief;

Onderwerp:

- Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek

- Verordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

- Verordening (EG) Nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007 van de Commissie

- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie van 4 oktober 2013 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

- Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad

- Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1213/2012 van de Commissie van 17 december 2012 tot schorsing van de tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde landen ten aanzien van bepaalde SAP-afdelingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

- Verordening (EEG) nr. 1999/85 van de Raad van 16 juli 1985 betreffende de regeling actieve veredeling

- Richtlijn 69/73/EEG van de Raad van 4 maart 1969 inzake de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de regeling “actieve veredeling”

 

Feiten:

Exter (belanghebbende) importeert tussen 12.11.2012 t/m 17.06.2013 hydrolisanten voor consumptie, waarvoor een preferentiële tariefmaatregel geldt t/m 31.12.2013 in lijn met verordening 732/2008 wanneer deze hydrolisanten van oorsprong zijn uit een begunstigd land zoals Thailand. Nadien maakt Exter deze hydrolisanten beschikbaar voor de interne markt in 2014, wanneer de preferentiële tariefmaatregel is geschorst. Het Hof is van oordeel dat op grond van artikel 121, lid 1 van het Communautair Douanewetboek (CDW) dat het bedrag aan douaneschuld wordt vastgesteld op het moment van plaatsing onder regeling actieve veredeling. Dit is volgens het Hof op de momenten dat Exter importeert (tussen 2012 en 2013) en zal dus het preferentiële tarief van 8,9% gelden en niet het reguliere tarief van 12,8%. Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld, waarbij het middel opkomt tegen dit oordeel en specifiek of het toepassen van een geschorste preferentiemaatregel voor veredelingsgoederen in lijn is met het CDW wanneer de invoergoederen in aanmerking kwamen ten tijde van plaatsing onder de regeling actieve veredeling.

 

Overweging:

Met de prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter weten hoe artikel 121, lid 1 van het CDW moet worden toegepast in een situatie zoals in onderhavig geschil, waarbij een preferentiële regeling geldig was op het moment van plaatsing onder de veredelingsregelgeving, maar geschorst was ten tijde van het ter vrije markt brengen van de goederen.

 

Prejudiciële vraag:

Brengt artikel 121, lid 1, van het Communautair Douanewetboek mee dat een preferentiële tariefmaatregel voor toepassing waarvan invoergoederen in aanmerking kwamen op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve, veredeling met gebruikmaking van het systeem van schorsing, ook nog in aanmerking mag worden genomen bij de vaststelling van het bedrag van, de douane schuld die ontstaat bij het in het vrije verkeer brengen van die goederen, al of niet in ongewijzigde staat, indien diezelfde tariefmaatregel op de aanvaardingsdatum van de aangifte voor het, brengen in het vrije verkeer is geschorst?

 

Specifiek beleidsterrein: FIN