C-332/15 Astone

Contentverzamelaar

C-332/15 Astone

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   25 augustus 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   11 september 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   11 oktober 2015
Trefwoorden: btw; belastingontduiking

Onderwerp
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Verzoeker Giuseppe Astone is voor de strafrechter gedaagd omdat bij belastingcontrole in 2013 aan het licht is gekomen dat hij als wettelijk vertegenwoordiger van zijn bedrijf ‘La Società del Ferro’ ten onrechte geen btw-aangifte over 2010 (en volgende jaren) zou hebben ingediend. Ook voor ontvangen facturen heeft verzoeker niet aan zijn registratieverplichting op grond van het ITA decreet voldaan. Verzoeker heeft aangevoerd dat op basis van de ontvangen facturen btw van het te vorderen bedrag kan worden afgetrokken en dat, alhoewel de facturen niet zijn geregistreerd, op grond van rechtspraak van het HvJEU ‘de aftrek van de voorbelasting moet worden toegestaan indien de materiële voorwaarden zijn vervuld, zelfs wanneer de belastingplichtige niet voldoet aan bepaalde formele vereisten (C-95/07 en C-96/07, Ecotrade)’. Na aftrek van het btw-bedrag van de ontvangen facturen komt het verschuldigde btw-bedrag onder de in het ITA decreet vastgestelde strafdrempel, zodat vrijspraak moet volgen. Ook het ITA OM vordert vervolgens vrijspraak.

De verwijzende ITA rechter (Rb Treviso) vraagt zich af of RL 2006/112 in de weg staat aan de in ITA geldende regelgeving waarin de mogelijkheid het recht van aftrek uit te oefenen wordt beperkt of uitgesloten wanneer aangifte achterwege blijft, dan wel uitsluit dat rekening wordt gehouden met ontvangen facturen die niet zijn geregistreerd. Hij legt hij de volgende vragen aan het HvJEU voor:
(1) Staat richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006, zoals uitgelegd door de in de motivering aangehaalde communautaire rechtspraak, in de weg aan normen van de lidstaten – zoals de hierboven weergegeven in Italië geldende normen (artikel 19 van presidentieel decreet nr. 633/1972) – die, ook voor de toepassing van de strafwet, de mogelijkheid uitsluiten om het recht van aftrek uit te oefenen wanneer de btw-aangiftes, en in het bijzonder de aangifte over het tweede jaar volgend op het jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan, niet zijn ingediend?
(2) Staat richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006, zoals uitgelegd door de in de motivering aangehaalde communautaire rechtspraak, in de weg aan normen van de lidstaten – zoals de hierboven weergegeven in Italië geldende normen (de artikelen 25 en 39 van presidentieel decreet nr. 633/1972) die, ook voor de toepassing van de strafwet, de mogelijkheid uitsluiten om voor de btw-aftrek rekening te houden met ontvangen facturen die de belastingplichtige op generlei wijze heeft geregistreerd?

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten