C-344/14 Kyowa Hakko Europe

Contentverzamelaar

C-344/14 Kyowa Hakko Europe

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:    2 september 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   19 september 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   19 oktober 2014
Trefwoorden:  douane (gecombineerde nomenclatuur GN)

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 1777/2001 van de Commissie van 7 september 2001 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 240, blz. 4; correctie: Pb L 185, blz. 37)

Verzoekster vraagt in augustus 2008 een bindende tariefinlichting voor de indeling van aminozuurmengsels in de GN. Zij stelt indeling voor onder GN-postonderverdeling 3003 90 90 „Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en niet opgemaakt voor verkoop in het klein – andere”. Het douanekantoor (verweerder) denkt daar echter anders over en deelt de goederen in onder GN-postonderverdeling 2106 90 92: „producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch anders begrepen, bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel; het product valt niet onder GN-post 3003, aangezien het niet therapeutisch of profylactisch wordt gebruikt in de zin van die post en niet intraveneus wordt toegediend”. Verzoekster dient bezwaar in aangezien de aminozuurmengsels worden verwerkt tot producten die hoofdzakelijk therapeutisch bij koemelkallergie, andere levensmiddelenallergieën, aandoeningen van het maagdarmkanaal en profylactisch worden gebruikt en door de afnemer ervan worden opgemaakt voor de kleinhandel. Dit wordt verworpen, en ook in beroep bij het Finanzgericht wordt verzoekster in het ongelijk gesteld omdat het product geen geneesmiddel in de zin van het douanetarief is.
De GN geeft geen definitie van ‘geneesmiddel’. Verzoekster heeft de geneeskrachtige werking van de aminozuurmengsels niet kunnen aantonen.
Verzoekster vraagt een ‘Revision’-procedure stellende dat de door verweerder genoemde toelichting bij post 3003 niet dwingend voorschrijft dat sprake moet zijn van een eigen actieve farmacologische stof. Voor de indeling als geneesmiddel pleit de specifieke samenstelling en dosering die de enige in de praktijk medisch aanvaardbare behandeling van kleine kinderen is. Zij wijst op een uitspraak in het VK van september 2013 (Upper Tribunal) waarin het mengsel wel als geneesmiddel is ingedeeld onder post 3003.

De verwijzende DUI rechter (Bundesfinanzhof) neigt naar afwijzing van het verzoek, maar gezien de uitspraak in het VK wil hij bevestiging van het HvJEU. Hij stelt het HvJEU de volgende vragen:
1. Zijn aminozuurmengsels als in het hoofdgeding (RM0630 respectievelijk RM0789), waaruit (in verbinding met koolhydraten en vetten) een levensmiddel wordt vervaardigd, waarmee een in beginsel levensnoodzakelijke, in normale voeding aanwezige, maar in individuele gevallen allergieveroorzakende stof wordt vervangen, waardoor gezondheidsstoornissen ten gevolge van allergie worden voorkomen en verlichting of zelfs herstel van reeds ingetreden schade mogelijk wordt gemaakt, een geneesmiddel, bestaande uit voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden in de zin van post 3003 van de gecombineerde nomenclatuur?
Indien de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord:
2. Zijn aminozuurmengsels producten voor menselijke consumptie van post 2106 van de gecombineerde nomenclatuur, die, aldus aantekening 1, sub a, van hoofdstuk 30 van de gecombineerde nomenclatuur, zijn uitgesloten van dit hoofdstuk, daar zij geen verdergaande profylactische of therapeutische werking dan voeding hebben?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-328/97 GlobSped; C-267/13 Nutricia
Specifiek beleidsterrein: FIN mede VWS

Gerelateerde documenten