C-354/14 Capoda Import-Export

Contentverzamelaar

C-354/14 Capoda Import-Export

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:    5 september 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   22 september 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   22 oktober 2014
Trefwoorden: motorvoertuigen; verbod kwantitatieve beperkingen

Onderwerp
- VWEU artikel 34 (verbod kwantitatieve beperkingen)
- Vo 1400/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector;
- Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

Verzoekster is een handelsonderneming voor in- en verkoop van reserveonderdelen voor wegvoertuigen. Bij een controle door de compAut (juni 2011) zijn in een opslagplaats waterpompen aangetroffen afkomstig van de firma Augsburg International Impex, met zetel te Boekarest. Verzoekster overlegt documenten waarin die firma verklaart dat de producten voldan aan de in ROE wettelijk gestelde eisen. Daarnaast heeft verzoekster certificaten van respectievelijk Autex Autoteile Export (zetel Keulen/DUI) en RD Trade (zetel Damme/DUI) overgelegd zoals omschreven in artikel 1 lid 1 van Vo. 1400/2002.
Verzoekster krijgt een boete omdat de betreffende producten niet zoals wettelijk vereist voor materialen die bijdragen tot verkeersveiligheid en milieubescherming zijn aangeboden voor certificering in ROE. Verzoekster eist nietigverklaring van het proces-verbaal hetgeen door de disrictsRb wordt toegewezen. De rechter oordeelt dat op grond van wettelijk vermoeden (de overgelegde DUI certificaten) het om producten gaat die met de originele producten kunnen worden gelijkgesteld en derhalve tot de categorie producten behoren die zijn vrijgesteld van goedkeuring en certificering in de zin van de ROE wet. Verweerster (ROE automobielregister) gaat in hoger beroep. Daar wordt het vonnis vernietigd omdat de documenten waarnaar de Rb verwijst niet van de DUI fabrikant afkomstig zijn (maar van de distributeurs) en er dan ook geen sprake is van correcte certificiëring in de zin van de ROE wet. Verzoekster vraagt om herziening van de uitspraak.

De verwijzende ROE rechter (Rb Cluj) vraagt zich af of hier sprake kan zijn van terechte beperkende maatregelen, die in verhouding staan tot het beoogde doel (verkeersveiligheid en milieu) en dus geen strijd opleveren met het vrije verkeer van goederen. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:
1. Kan het Unierecht, namelijk artikel 34 VWEU, artikel 31, lid 1, van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, en artikel 1, lid 1, sub t en u, van verordening (EG) nr. 1400/2002 van de Commissie [van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector], aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling als artikel 1, lid 2, van [Ordonanţa Guvernului] nr. 80/2000 [verordening van de regering nr. 80/2000], voor zover hierbij een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking wordt ingevoerd aangezien die wettelijke regeling voor het vrije verkeer (verkoop, distributie) van nieuwe verbruiksproducten en -materialen met betrekking tot wegverkeersveiligheid, milieubescherming, energie-efficiëntie en bescherming tegen diefstal van wegvoertuigen de overlegging door de verkoper/distributeur/handelaar van een certificaat van goedkeuring of voor het op de markt brengen en/of verhandelen door de fabrikant vereist, dan wel, wanneer de verkoper/distributeur/handelaar dat certificaat niet heeft verkregen of niet bezit, toepassing van de procedure tot goedkeuring van de betrokken producten door het Registrul Auto Român (Roemeense automobielregister, R.A.R.) en verkrijging van een goedkeuringscertificaat voor het op de markt brengen en/of verhandelen van het R.A.R. vereist, ook al heeft de verkoper/distributeur/handelaar een door de distributeur uit een andere EU-lidstaat afgegeven certificaat van overeenstemming voor het op de markt brengen en/of verhandelen van die onderdelen en verkoopt die distributeur uit een andere EU-lidstaat die onderdelen vrij in die EU-lidstaat, aangezien dat certificaat niet volstaat om het vrije verkeer/de vrije verkoop of verdeling van de betrokken goederen toe te staan?
2. Kan het Unierecht, namelijk artikel 34 VWEU en het begrip „maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen”, artikel 31, lid l, van richtlijn 2007/46 en artikel 1, lid 1, sub t en u, van verordening nr. 1400/2002, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling volgens welke een door de distributeur uit een andere EU-lidstaat afgegeven certificaat van overeenstemming voor het op de markt brengen en/of verhandelen van nieuwe verbruiksproducten en -materialen met betrekking tot wegverkeersveiligheid, milieubescherming, energie-efficiëntie en bescherming tegen diefstal van wegvoertuigen niet volstaat om het vrij verhandelen van die producten en materialen toe te staan, ook al verkoopt die distributeur uit een andere EU-lidstaat die onderdelen vrij in die EU-lidstaat en kunnen de betrokken onderdelen volgens dat certificaat van overeenstemming in de Europese Unie worden verhandeld?

Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten