C-359/11 Schulz

Contentverzamelaar

C-359/11 Schulz

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  10 mei 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  26 mei 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  26 juni 2013
Trefwoorden: energie (gasleverantie); transparantie

Onderwerp:  Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG

Deze zaak ligt al enige tijd op de plank zoals u aan het nummer kunt zien. De twee zaken waar op is gewacht (schorsing) voor een oplossing hebben echter niet het gewenste resultaat gebracht zodat de zaak nu opnieuw aan de lidstaten wordt voorgelegd met een termijn voor de mogelijkheid tot indienen van schriftelijke opmerkingen.
Verzoekster Alexandra Schulz neemt gas af bij verweerster, Technische Werke Schussental op basis van een overeenkomst die in 1991 met rechtsvoorgangers is gesloten en steeds voortgezet. Tussen januari 2005 en januari 2007 verhoogt verweerster vier maal het leveringstarief, pas in april 2007 volgt een daling. Verzoekster maakt bezwaar tegen die prijswijzigingen omdat zij van oordeel is dat de tariefsverhogingen onredelijk zijn. Aangezien ze voor de rechter eindigen kan worden aangenomen dat verzoekster stopt met betalen. De rechter wijst de vordering van verweerster toe met rente en kosten omdat hij de prijsverhogingen wel redelijk acht met het oog op de gestegen inkoopkosten en niet in strijd met de nationale regeling dat tarieven ‘redelijk’ moeten zijn. De zaak ligt nu voor in de herzieningsprocedure.

De verwijzende DUI-rechter vraagt zich af of wel voldoende rekening is gehouden met RL 2003/55 waarin geëist wordt dat afnemers transparante informatie over prijswijzigingen moeten krijgen. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:
“Dient artikel 3, lid 3, gelezen in samenhang met bijlage A, sub b en/of c, van richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG, aldus te worden uitgelegd, dat een nationale wettelijke regeling over prijswijzigingen in aardgasleveringsovereenkomsten met huishoudelijke afnemers aan wie op grond van de algemene leveringsplicht aardgas wordt geleverd (klanten voor wie een vast tarief geldt), voldoet aan het vereiste niveau van transparantie wanneer daarin de oorzaak, de voorwaarden en de omvang van een prijswijziging weliswaar niet worden vermeld, doch wordt gewaarborgd dat de gasleverancier zijn afnemers vooraf binnen een redelijke termijn van elke prijsverhoging op de hoogte brengt en de afnemers het recht hebben de overeenkomst op te zeggen indien zij de hun meegedeelde gewijzigde voorwaarden niet wensen te aanvaarden?”

Specifiek beleidsterrein:
EZ

Gerelateerde documenten