C-370/20 Pro Rauchfrei

Contentverzamelaar

C-370/20 Pro Rauchfrei

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     6 oktober
Schriftelijke opmerkingen:                     22 november 2020

Trefwoorden : presentatie en verkoop tabaksproducten; volksgezondheid; consumenten;

Onderwerp :

-           Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van richtlijn 2001/37/EG;

-           Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen,

 

Feiten:

Verweerder exploiteert twee supermarkten in München en biedt sinds 2017 sigaretten te koop aan in afgifteautomaten. De sigarettenverpakkingen zijn niet zichtbaar in de afgifteautomaten. Op de productkeuzetoetsen van de afgifteautomaten staan verschillende sigarettenmerken afgebeeld, maar zonder de voorgeschreven gezondheidswaarschuwingen. Om sigaretten te kopen, moet de afgifteautomaat ontgrendeld worden door het personeel waarna op een keuzetoets kan worden gedrukt. Dan komt de sigarettenverpakking op de kassaband terecht, waarna aan de kassa kan worden betaald. Het gebruik van afgifteautomaten beoogt het voorkomen van diefstal en het beschermen van minderjarigen. Verzoeker (Pro Rauchfrei) is bij de rechter in eerste aanleg opgekomen tegen de verkoop van sigaretten door middel van deze afgifteautomaten. De vordering werd afgewezen. Ook het door verzoeker ingestelde hoger beroep is verworpen. Hierop heeft verzoeker een beroep tot Revision ingesteld.

 

Overweging:

Volgens de verwijzende rechter is de uitlegging van artikel 8(3) en van artikel 8(8) van richtlijn 2014/40 doorslaggevend voor het al dan niet slagen van het beroep tot Revision. Aan de ene kant komt het erop aan of de presentatie van sigaretten via de aan de orde zijnde afgifteautomaten indruist tegen het in artikel 8(3) neergelegde verbod op het verbergen van de gezondheidswaarschuwingen die op verpakkingen van tabaksproducten moeten worden aangebracht. Aan de andere kant moet worden uitgemaakt of afbeeldingen van sigarettenverpakkingen op de afgifteautomaten mogen worden getoond die – in afwijking van het bepaalde in artikel 8(8) – geen gezondheidswaarschuwingen bevatten.

 

Prejudiciële vragen:

1) Strekt het begrip „in de handel brengen” in de zin van artikel 8, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2014/40/EU zich uit tot de presentatie van tabaksproducten via afgifteautomaten waarin de sigarettenverpakkingen, die zijn voorzien van de wettelijk voorgeschreven  gezondheidswaarschuwingen, onzichtbaar voor de consument zijn opgeslagen en waarbij de  gezondheidswaarschuwingen pas voor laatstgenoemde zichtbaar worden nadat hij de eerder door het kassapersoneel ontgrendelde automaat heeft bediend en de sigarettenverpakking nog vóór het betalingsproces op de kassaband wordt uitgeworpen?

2) Ziet het in artikel 8, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2014/40/EU neergelegde verbod om de gezondheidswaarschuwingen „door andere zaken te verbergen” ook op het geval waarin de presentatie van producten via een automaat tot gevolg heeft dat de verpakking van het tabaksproduct in haar geheel aan het zicht wordt onttrokken?

3) Is ook dan voldaan aan de voorwaarde van „afbeeldingen van  verpakkingseenheden” in de zin van artikel 8, lid 8, van richtlijn 2014/40/EU, wanneer de consument een afbeelding die weliswaar geen getrouwe weergave vormt van de oorspronkelijke verpakking, niettemin op grond van haar verschijningsvorm, namelijk de contouren, de verhoudingen, de kleuren en het merklogo ervan, met een tabaksverpakking associeert?

4) Is, ongeacht de gebruikte afbeelding, reeds voldaan aan de vereisten van artikel 8, lid 8, van richtlijn 2014/40/EU wanneer de consument vóór het sluiten van de koopovereenkomst de mogelijkheid heeft om de sigarettenverpakkingen met de voorgeschreven gezondheidswaarschuwingen te bekijken?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: VWS; EZK

Gerelateerde documenten