C-378/21 Finanzamt Osterreich 

Contentverzamelaar

C-378/21 Finanzamt Osterreich 

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     21 september 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     7 november 2021

Trefwoorden : belasting over de toegevoegde waarde; terugkrijgen teveel betaalde btw;

Onderwerp :

-           Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (de btw-richtlijn);

Feiten:

Verzoekster is een vennootschap die een binnenspeeltuin exploiteert. De klanten van verzoekster zijn uitsluitend eindverbruikers die geen recht op aftrek hebben. Verzoekster heeft haar btw-aangifte voor 2019 gecorrigeerd om de teveel betaalde btw terug te krijgen. De terugbetaling is door de Oostenrijkse belastingdienst geweigerd omdat het hogere btw-tarief verschuldigd is op grond van de facturering wanneer de afzonderlijke facturen niet worden gecorrigeerd, en omdat verzoekster zich in het geval van een correctie zou verrijken nu de klanten de btw hadden betaald. 

Overweging:

De bonnen die verzoekster voor de betaling van de toegangsgelden heeft uitgereikt zijn facturen in de zin van de btw-richtlijn. Het gaat daarbij om vereenvoudigde facturen in de zin van art. 238 jo. 226 van die richtlijn. Verzoeksters klanten zijn uitsluitend eindverbruikers die geen recht op aftrek hebben, waardoor de vraag rijst of art. 203 van de btw-richtlijn kan worden toegepast, aangezien er in dit geval geen gevaar voor verlies van belastinginkomen kan ontstaan ten gevolge van het recht van btw-aftrek van de afnemer. Het is in Oostenrijk in beginsel mogelijk om facturen te corrigeren, maar de gecorrigeerde facturen moeten de afnemer worden toegezonden. In dit geval is dat niet mogelijk, nu de eindverbruikers niet meer identificeerbaar zijn. In Oostenrijk geldt dat een btw-wijziging ook zonder correctie van de factuur mogelijk moet zijn. Daartegen kan worden ingebracht dat belastingplichtigen in transacties met consumenten niet verplicht zijn om facturen uit te reiken. Wanneer geen facturen waren uitgereikt zouden nu ook geen facturen hoeven te worden gecorrigeerd. De vraag rijst dan ook of in de onderhavige situatie de correctie van de factuur ten opzichte van de afnemers achterwege kan blijven. De btw op de entreegelden is uiteindelijk door de klanten betaald en niet door verzoekster. Als verzoekster als gevolg van de btw-herziening geld terug zou krijgen van de staat, dan zou verzoekster zich dus verrijken. De belastingdienst baseert zich in haar weigering om de btw te herzien op de daaruit voortvloeiende verrijking van verzoekster. Bovendien lijkt de rechtspraak van het Hof deze uitleg te bevestigen.

Prejudiciële vragen:

1) Is degene die een factuur heeft uitgereikt, overeenkomstig artikel 203 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd wanneer er, zoals in het onderhavige geval, geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten kan bestaan, omdat de afnemers van de diensten geen eindverbruikers zijn die recht op aftrek hebben?

2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord en degene die een factuur heeft uitgereikt dus overeenkomstig artikel 203 van die richtlijn de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd is:

a. Kan de correctie van de facturen tegenover de afnemers achterwege blijven wanneer er geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten kan bestaan en de correctie van de facturen feitelijk onmogelijk is?

b. Staat het aan de herziening van de belasting over de toegevoegde waarde in de weg dat de eindverbruikers de belasting als deel van de prijs hebben betaald, zodat de belastingplichtige zich door de herziening van de belasting over de toegevoegde waarde verrijkt?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-191/12; C-309/06

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten