C-383/19 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą

Contentverzamelaar

C-383/19 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą

Prejudiciële hofzaak

Termijnen: Motivering departement: 1 augustus 2019
Schriftelijke opmerkingen: 18 september 2019

Trefwoorden : Voertuigen, Deelname aan het verkeer

Onderwerp :

- Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

Feiten:

Een auto is verbeurd verklaard ten gunste van lokale overheid (Ostrowski), maar de auto bevond zich in schrootrijpe toestand en is door de eigenaar uitgeschreven. Tussen 01.01.2018 en 22.04.2018 was dit voertuig WA verzekerd. Op 07.02.2018 is de verbeuringsbeslissing definitief geworden. Ostrowski (verzoeker) is van mening dat hij geen WA-verzekering hoeft af te sluiten omdat de auto zich tussen 07.02.2018 en 22.04.2018 op een bewaakt parkeerterrein bevond en het bestemd was om te worden verschroot, en niet aan het wegverkeer kon deelnemen.

 

Overweging:

Gelet op de rechtspraak van het Hof stelt de verwijzende rechter zijn vraag omdat het voor hem van belang is om vast te stellen of het voertuig nog deel kan nemen aan het wegverkeer. Deze situatie, zoals in het onderhavige geding waarbij een lokale overheid een auto ter verbeure heeft gekregen die zich op het schroot bevond.

 

Prejudiciële vraag:

1) Moet artikel 3 van [richtlijn 2009/103] aldus worden uitgelegd dat de verplichting tot het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in verband met de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen ook geldt in situaties waarin een lokale overheid – de powiat (district) – op grond van een rechterlijke beslissing het eigendomsrecht heeft verworven van een voertuig dat niet geschikt is voor de weg, dat zich bevindt op een privéterrein dat is ingericht als bewaakt parkeerterrein buiten de openbare weg en dat als gevolg van een beslissing van de eigenaar ervan bestemd is voor vernietiging? Of moet het aldus worden uitgelegd dat de lokale overheid die de eigenaar van het voertuig is, in dergelijke omstandigheden niet verplicht is om een verzekering af te sluiten, onverminderd de aansprakelijkheid jegens derden van de Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: BTA Baltic Insurance Company, C-648/17; C-514/16; C-80/17

Specifiek beleidsterrein: IenW