C-399/18 Vereniging Gasopslag Nederland e.a.

Contentverzamelaar

C-399/18 Vereniging Gasopslag Nederland e.a.

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    06 augustus 2018
Schriftelijke opmerkingen:                    23 september 2018

Trefwoorden: energie; discriminatie; aardgas

Onderwerp:
-           Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (hierna: Gasverordening);

Feiten:

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) houdt toezicht op de energiesector. Gelet op de monopoliepositie van GTS (Gas Transport Services B.V.) als beheerder van het landelijk gastransportnet, reguleert ACM de tarieven voor de uitvoering van de aan GTS opgedragen taken, onder meer de aansluittaak. De aansluittaak is per 01.01.2014 in de Gaswet opgenomen, zodat in 2014 voor het eerst een (gereguleerd) tarief moest worden vastgesteld (BAT-tarief). De tariefstructuur voor aansluitingen is neergelegd in de TCG (Tarievencode Gas). VGN (Vereniging Gasopslag Nederland) is een vereniging die de belangen vertegenwoordigt van gasopslagontwikkelaars en -beheerders in Nederland. VGN heeft aangevoerd dat het vastgestelde BAT-tarief in strijd is met artikel 13 van de Gasverordening. Het BAT-tarief is niet kostenreflectief en leidt ertoe dat gasopslagen vijftien keer zoveel betalen voor het beheer en de instandhouding van een aansluiting als gebruikers van andere aansluitingen, terwijl het volstrekt onwaarschijnlijk is dat de kosten daarvoor ook vijftien keer hoger zijn. Daarnaast is het BAT-tarief discriminatoir en leidt het tot kruissubsidiëring, omdat de gasopslagen naar verhouding veel meer bijdragen aan de toegestane omzet voor de BATdienst van GTS dan de andere aangeslotenen, zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging voor bestaat. ACM had geen uniform, maar een gedifferentieerd en gestaffeld BAT-tarief moeten vaststellen. ACM stelt zich op het standpunt dat artikel 13 van de Gasverordening alleen voorschrijft dat de tarieven in algemene zin kostenreflectief moeten zijn en niet dicteert op welke wijze die kosten tot uiting moeten komen in de individuele tarieven. Het BAT-tarief is vastgesteld overeenkomstig de tariefstructuur die daarvoor in de TCG is opgenomen. In deze tariefstructuur past niet het hanteren van een gedifferentieerd en gestaffeld tarief, zoals VGN heeft voorgedragen. Dat de programmaverantwoordelijken voor gasopslagen jaarlijks een grote hoeveelheid entry- en exitcapaciteit plegen te contracteren en dat de totale kosten gemoeid met het BAT-tarief voor gasopslagen daardoor verhoudingsgewijs hoog uitvallen, betekent nog niet dat het uniforme BAT-tarief geen afspiegeling zou vormen van de efficiënte kosten van GTS voor de BATtaak. Van strijd met artikel 13 van de Gasverordening is dan ook geen sprake.

Overweging:

De verwijzende rechter heeft overwogen dat het beginsel van kostenreflectiviteit als neergelegd in artikel 13 van de Gasverordening in ieder geval omvat dat de efficiënte kosten van GTS, inclusief een redelijk rendement, worden vergoed. De eis van kostenoriëntatie ligt daar derhalve in besloten. Partijen zijn verdeeld over de vraag of ook in zekere mate dient te worden gekeken naar de kostenveroorzaking. De betekenis van artikel 13 van de Gasverordening is niet zodanig duidelijk dat over de uitleg daarvan redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is.

Prejudiciële vragen:

Is een uniform capaciteitstarief waarbij niet naar het type netwerkgebruiker, maar wel naar de gecontracteerde capaciteit wordt gedifferentieerd, verenigbaar met artikel 13, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (Gasverordening)?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: /

Specifiek beleidsterrein: EZK

Gerelateerde documenten