C-408/23 Anwaltsnotarin

Contentverzamelaar

C-408/23 Anwaltsnotarin

Prejudiciële hofzaak  

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    4 september 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    21 oktober 2023

Trefwoorden: discriminatie op basis van leeftijd

Onderwerp:

•            Artikel 21 van het Handvest;

•            Artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Feiten:

Verzoekster heeft gesolliciteerd naar het ambt van advocaat-notaris in het arrondissement waar zij al werkzaam is als advocaat. Haar sollicitatie is afgewezen omdat zij op de uiterste sollicitatiedatum ouder was dan 60 jaar en in het nationale recht bepaald is dat iemand die op de uiterste sollicitatiedatum voor het ambt van notaris de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, niet voor het eerst als notaris kan worden benoemd. Verzoekster voldoet wel aan alle andere voorwaarden voor het bekleden van het ambt van advocaat-notaris in het arrondissement. Met name is zij geslaagd voor het voor advocaten vereiste beroepsexamen om het ambt van notaris uit te oefenen. Verzoekster heeft tegen de afwijzing door verweerster van haar benoeming tot advocaat-notaris beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.

Overweging:

Gelet op de leeftijdsgrens van 60 jaar voor de eerste benoeming tot advocaat-notaris is het voor de verwijzende rechter niet mogelijk om verzoeksters beroep gegrond te verklaren en verweerster ertoe te veroordelen om opnieuw te beslissen op verzoeksters sollicitatie en die sollicitatie niet af te wijzen op grond van haar leeftijd. Verzoeksters beroep moet noodzakelijkerwijs worden verworpen, tenzij op grond van een beslissing van het Hof eenduidig vaststaat dat deze nationale bepaling in strijd is met het Unierecht. De verwijzende rechter twijfelt of de nationale bepaling voor de eerste benoeming van een advocaat-notaris in overeenstemming is met artikel 21 van het Handvest en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78.  Deze bepaling laat namelijk zelfs geen uitzondering toe in het geval dat meerdere vacante ambten niet kunnen worden vervuld door kandidaten die de leeftijdsgrens nog niet hebben bereikt. Bijgevolg zou ook de Duitse leeftijdsgrens voor de eerste benoeming tot advocaat-notaris verder kunnen gaan dan is toegestaan om de legitieme doelstellingen van de bevordering van de generatiewisseling en de verjonging, te verwezenlijken.

Prejudiciële vragen:

1) Moeten artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling die dwingend voorschrijft dat degene die op de uiterste datum voor de indiening van een sollicitatie voor een notarisambt de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, niet voor het eerst kan worden benoemd tot advocaat-notaris, zelfs niet indien meerdere ambten vacant blijven omdat er in het arrondissement waar de selectieprocedure heeft plaatsgevonden, geen geschikte jongere kandidaten zijn en kandidaten uit andere arrondissementen niet mogen solliciteren?

2) Moet de eerste vraag bevestigend worden beantwoord wanneer te verwachten valt dat in het volgende jaar in hetzelfde arrondissement opnieuw meerdere vacatures voor advocaat-notarissen niet kunnen worden vervuld met geschikte kandidaten die jonger zijn dan 60 jaar?

3) Moet de eerste vraag hoe dan ook bevestigend worden beantwoord omdat te verwachten valt dat ook in andere niet-stedelijke arrondissementen herhaaldelijk niet alle vacatures voor advocaat-notarissen kunnen worden vervuld met geschikte kandidaten die jonger zijn dan 60 jaar?

4) Zijn artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 niet geschonden wanneer in een arrondissement het aanbod van notariële diensten gewaarborgd is ofschoon een kandidaat die ouder is dan 60 jaar enkel wegens zijn leeftijd niet tot advocaat-notaris is benoemd en meerdere vacatures niet konden worden vervuld?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Ministero della Giustizia (Notarissen), C-914/19.

Specifiek beleidsterrein:

Gerelateerde documenten