C-409/14 Schenker

Contentverzamelaar

C-409/14 Schenker

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   23 oktober 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   9 november 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   9 december 2014
Trefwoorden: accijns; communautair douanewetboek (CD); gecombineerde nomenclatuur (GN)

Onderwerp
 - Verordening (EEG) nr. 2913/92/EEG van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek
- Richtlijn 2008/118/EG van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns [en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EEG

Verzoekster verleent diensten op het gebied van douane en logistiek. In januari 2011 neemt zij op verzoek (wegens ruimtegebrek) twee partijen tabak in ‘tijdelijke opslag’, later uitgebreid tot vier partijen. Het betrof doorvoer van tabak vanuit SLV bestemd voor Oekraïne. De vier partijen werden onder extern communautair douanevervoer (‘T1’) geplaatst in de zin van Vo. 2913/92 en voorzien van T1-documenten, met GN-code 2101 10 35 (‘ongestripte tabak’ – ‘light-air-cured’).
Bij inspectie van de containers (inmiddels uit de opslag hun weg vervolgend) ontdekken de belastingAut dat er in de steekproefsgewijs geopende pakken geen ongestripte tabak in de zin van GN-code 2101 10 35 zit maar ‘tabak van fijne snede’. Alle dozen worden dan in beslag genomen, met hetzelfde onderzoeksresultaat. Een Comité van (externe) deskundigen analyseert en bevestigt de eerder door de belastingAut vastgestelde conclusie. De belastingAut stelt dan ook dat het om aan accijns onderworpen goederen gaat, en dat niet de juiste GN-code is opgegeven. Verzoekster krijgt dan ook een boete opgelegd, met name gemotiveerd dat verzoekster heeft verzuimd de herkomst van de goederen te controleren én geen accijns heeft voldaan. Verzoekster gaat in beroep tegen het in haar ogen om verschillende redenen onwettige besluit. Zij betwist dat de goederen onder de accijnswet vallen aangezien ze niet in het vrije verkeer zijn gebracht. Daarnaast wijst zij op de opschortende douaneregeling waaronder de goederen geacht moeten worden te zijn geplaatst. De door verzoekster toegepaste douanecode is niet onwettig: de producten zijn gesneden ten behoeve van het (op die manier efficiëntere) transport; de goederen dienden daarna nog verder te worden verwerkt. Verweerster stelt dat er geen sprake is van aangifte van de litigieuze producten gezien de omschrijving van de goederen in de begeleidende documenten.

De verwijzende HON rechter concludeert dat de voornaamste vraag die moet worden beantwoord is hoe de beschrijving van de goederen onder GN-code 2403 10 90 moet worden uitgelegd. Daarnaast de vraag of een begeleidend document waarin een onjuiste tariefonderverdeling is vermeld, als bewijs van oorsprong van de goederen kan worden aanvaard. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:
1) Moet de omschrijving van douanegoederen als „light-air-cured” tabak in de zin van GN-code 2401 10 35 van hoofdstuk 24 („Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten”) van verordening (EU) nr. 861/2010 van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [OMISSIS], aldus worden uitgelegd dat zij slechts ongestripte „air-cured” tabak betreft
– die volledige bladeren van de tabaksplant bevat,
– die niet gesneden, samengeperst of gecomprimeerd is,
– die als ongestripte „light-air-cured” tabak in de zin van GN-code 2401 10 35 geen andere vorm van behandeling (bijvoorbeeld verwijdering van de stengels, snijden of comprimeren van de bladeren) mag ondergaan dan een natuurlijke droging,
– die niet geschikt is om te worden gerookt?
2) Moet het begrip „douaneschorsingsregeling” in artikel 4, punt 6, van richtlijn 2008/118/EG van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EEG aldus worden uitgelegd dat deze regeling ook geldt voor douanegoederen (accijnsgoederen) die onder extern douanevervoer, in tijdelijke opslag of in een douane-entrepot worden geplaatst en worden vergezeld van documenten waarin een verkeerde tariefonderverdeling is opgegeven (GN-code 2403 10 9000 in plaats van GN-code 2401 10 35), wanneer het relevante hoofdstuk (hoofdstuk 24 – tabak) en alle overige gegevens (nummer van de container, hoeveelheid, nettogewicht) wel correct zijn vermeld en de zegels niet zijn verbroken? (Met andere woorden, kunnen bepaalde goederen onder de douaneschorsingsregeling worden geplaatst wanneer de begeleidende documenten het juiste hoofdstuk van het gemeenschappelijk douanetarief vermelden, maar niet de juiste specifieke tariefonderverdeling?)
3) Moeten de begrippen „invoer” in artikel 2, sub b, van richtlijn 2008/118/EG van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EEG en „invoer van accijnsgoederen” in artikel 4, punt 8, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat zij ook betrekking hebben op het geval waarin de tariefonderverdeling van de goederen die daadwerkelijk onder extern douanevervoer zijn geplaatst, verschilt van die welke in de begeleidende documenten is vermeld, maar, afgezien van dit verschil, zowel het opgegeven hoofdstuk (namelijk hoofdstuk 24 – Tabak) als de hoeveelheid en het nettogewicht van de werkelijke goederen overeenstemmen met de vermeldingen in de begeleidende documenten?
4) Vormt de omstandigheid dat goederen onder de douaneschorsingsregeling worden geplaatst, terwijl de begeleidende documenten niet de correcte GNcode vermelden zoals aangegeven in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening nr. nr. 861/2010, een onregelmatigheid in de zin van artikel 38 van richtlijn 2008/118/EG van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns [en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EEG]?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-195/03 Papismedov
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten