C-416/13 Vital Pérez

Contentverzamelaar

C-416/13 Vital Pérez

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de vewijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   24 september 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   10 oktober 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   10 november 2013
Trefwoorden: arbeid (leeftijdsdiscriminatie); ambtenaren; handvest grondrechten

Onderwerp:

- Handvest grondrechten (artikel 21 – verbod leeftijdsdiscriminatie)
- Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen besluiten die de SPA gemeente Oviedo heeft genomen over de bezetting van vijftien in 2008, 2009 en 2010 vacant verklaarde posten voor ambtenaren bij de lokale politie. Het gaat hem met name om het punt van de leeftijdsvoorwaarde, kandidaten mogen niet ouder zijn dan 30 jaar. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan de SPA grondwet en RL 2000/78/EG. Aangezien deze discriminatie noch gerechtvaardigd noch gemotiveerd is eist hij dat de voorwaarde nietig wordt verklaard.
Verweerster stelt echter dat de wet in overeenstemming is met de Wet van de autonome gemeenschap Asturië waarin de leeftijdsgrens wordt voorgeschreven. Zij stelt dat die wet niet in strijd is met RL 2000/78 omdat die geen directe werking heeft en correct in SPA recht is omgezet. Artikel 6 van de RL staat toepassing van een maximumleeftijd onder bepaalde voorwaarden toe.

De verwijzende SPA rechter leest in RL 2000/78 (in artikel 2) een verbod op elke discriminatie op grond van leeftijd. Dit verbod is ook in het handvest grondrechten opgenomen (artikel 21). Er zijn echter wel ‘ontsnappingsmogelijkheden’. In de zaak C-229/08 Wolf waarin de Grote kamer van het Hof zich eerder over een soortgelijke kwestie boog ging het met name om de zware fysieke eisen van de betreffende beroepsgroep (brandweer) waarvoor het Hof wel uitzondering gedoogde.
De verwijzende rechter twijfelt niet aan de toepasselijkheid van RL en Handvest, maar wel of de regelgeving van Oviedo bestand is tegen de evenredigheidstoets. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:
“Staan de artikelen 2, lid 2, 4, lid 1, en 6, lid 1, sub c, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en artikel 21, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, voor zover zij elke discriminatie op grond van leeftijd verbieden, in de weg aan een gemeentelijke aankondiging die ter uitdrukkelijke uitvoering van een regionale wet van een lidstaat voor de toegang tot een functie bij de lokale politie een maximumleeftijd van dertig jaar vaststelt?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-229/08 Wolf
Specifiek beleidsterrein: BZK
Mede SZW

Gerelateerde documenten