C-417/15 Schmidt

Contentverzamelaar

C-417/15 Schmidt

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   14 september 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   30 september 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   31 oktober 2015
Trefwoorden: EEX; schenkingsovereenkomst onroerende zaak

Onderwerp
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Verzoeker Wolfgang Schmidt is eigenaar van een in Wenen gesitueerde onroerende zaak. Deze zaak schenkt hij per 14-11-2013 aan zijn dochter (verweerster Christiane Schmidt te Neurenberg DUI) die in het kadaster als eigenaresse wordt geregistreerd. Verzoeker heeft nu een vordering ingesteld waarmee hij nietigverklaring van deze schenkingsovereenkomst vraagt stellende dat hij op moment schenking (in 2013) handelingsonbekwaam was. Op 25-03-2015 wordt de vordering toegewezen. Verweerster bestrijdt de vordering en roept de onbevoegdheid van de aangezochte rechter in omdat de vordering geen zakelijk recht in de zin van Vo. 1215/2012 betreft.

De verwijzende OOS rechter (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien) moet voordat hij een beslissing kan geven oordelen over de exceptie van onbevoegdheid die door verweerster is opgeworpen. De aangezochte rechter is slechts bevoegd indien artikel 24 punt 1 van de Vo. van toepassing is. Dit artikel zou autonoom moeten worden uitgelegd. Hij vindt twee arresten van het HvJEU over deze materie, waarin verschillend wordt geoordeeld zodat hij zich genoodzaakt ziet de volgende vraag aan het HvJEU voor te leggen:
“Valt een procedure over het ongedaan maken van een schenkingsovereenkomst wegens handelingsonbekwaamheid van de schenker en registratie van het doorhalen van het eigendomsrecht ten behoeve van de ontvanger onder de bepaling van artikel 24, punt 1, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012, Publicatieblad L 351 [blz. 1], dat voorziet in een exclusieve bevoegdheid voor zakelijke rechten op een onroerend goed?”
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-518/99 Gaillard; C-438/12 Weber;
Specifiek beleidsterrein: VenJ

Gerelateerde documenten