C-419/13 Art & Allposters International

Contentverzamelaar

C-419/13 Art & Allposters International

Prejudiciële Hofzaak
 

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   30 september 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   16 oktober 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   16 november 2013
Trefwoorden: auteursrecht

Onderwerp: Richtlijn 2001/29/EEG Auteursrecht in de informatiemaatschappij

Pictoright (verweerster) is een overkoepelende auteursrechtorganisatie. Zij behartigt naast NL ook belangen van buitenlandse kunstenaars in NL op grond van overeenkomsten met buitenlandse zusterorganisaties. Het betreft dan met name het exploiteren van de auteursrechten. Er zijn grote namen onder haar cliënten (Picasso, Kandinsky, Matisse e.v.a.).
Verzoekster in de cassatieprocedure biedt posters en prints via haar websites aan van onder meer de bij Pictoright aangesloten kunstenaars. Verzoekster biedt behalve afdrukken op papier ook een mogelijkheid aan om een ‘canvas transfer’ aan te schaffen, een met behulp van een chemisch procédé gekopieerde afbeelding vanaf een poster naar een canvasdoek. Pictoright ontdekt dat verzoekster kopieën van kunstenaars uit haar ‘stal’ aanbiedt en laat conservatoir beslag leggen op verzoeksters administratie. Zij sommeert verzoekster op straffe van een boete het aanbieden van posters die op canvas zijn aangebracht (definitief) te staken en eist een schadevergoeding. Verzoekster heeft hierop niet gereageerd.
De Rb wijst verweersters vordering af, maar het hof stelt verweerster grotendeels in het gelijk pmdat volgens het hof de verkoop van het werk van een kunstenaar valt onder het begrip ‘openbaar maken’ in de zin van de auteurswet. De vraag is of de openbaarmaking van de canvas transfers kan vallen onder de uitzondering op het uitsluitend recht tot openbaarmaking in de auteurswet (‘Poortvlietdoctrine’ naar aanleiding van het gelijknamige arrest van de HR uit 1979). Is er sprake van een nieuwe openbaarmaking nu het werk in een andere vorm onder het publiek wordt verspreid? De canvas transfer kan niet meer worden beschouwd als het door de rechthebbende in het verkeer gebrachte materiaal in de zin van de Auteurswet of de richtlijn. Uitputting dient strikt te worden geïnterpreteerd en gaat niet op in gevallen dat het werk een ingrijpende wijziging ondergaat, zoals in geval van de ‘canvas transfer’ waarbij materiaal en kleur sterk afwijken van het origineel.

Verzoekster is van mening dat de Poortvlietdoctrine sinds de EURrechtelijke harmonisering geen gelding meer heeft. Zij stelt dat het hof het Unierechtelijke begrip ‘recht van distributie onder het publiek’ had moeten toepassen in plaats van het NL begrip ‘openbaarmaking.’ De verwijzende NL rechter (HR) legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:
1. Beheerst art. 4 Auteursrechtrichtlijn het antwoord op de vraag of het distributierecht van de auteursrechthebbende kan worden uitgeoefend ten aanzien van een reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER is verkocht en geleverd, indien deze reproductie nadien een wijziging ten aanzien van de vorm heeft ondergaan en in die vorm opnieuw in het verkeer wordt gebracht?
2.(a) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, is dan de omstandigheid dat sprake is van een wijziging als in vraag 1 bedoeld, van betekenis voor het antwoord op de vraag of uitputting als bedoeld in art. 4 lid 2 Auteursrechtrichtlijn wordt verhinderd of doorbroken?
   (b) Indien het antwoord op vraag 2(a) bevestigend luidt, welke maatstaven dienen dan te worden aangelegd om van een wijziging ten aanzien van de vorm van de reproductie te spreken die uitputting als bedoeld in art. 4 lid 2 Auteursrechtrichtlijn verhindert of doorbreekt?
   (c) Laten die maatstaven ruimte voor de in het nationale recht in Nederland ontwikkelde maatstaf, inhoudende dat van uitputting niet langer sprake is op de enkele grond dat de wederverkoper de reproducties een andere vorm heeft gegeven en ze in die vorm onder het publiek heeft verspreid (HR 19 januari 1979, NJ 1979/412, Poortvliet)?

Specifiek beleidsterrein: VenJ

Gerelateerde documenten