C-421/20 Acacia

Contentverzamelaar

C-421/20 Acacia

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     26 oktober 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     12 december 2020

Trefwoorden : rechterlijke bevoegdheid; gemeenschapsmodellen; intellectueel eigendom

Onderwerp :

-           Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (hierna: Rome II-verordening);

-           Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (verordening gemeenschapsmodellen; hierna: VGM);

Feiten:

Geïntimeerde is autofabrikant en onder meer houdster van het litigieus gemeenschapsmodel. Appellante, een Italiaanse onderneming, produceert in Italië velgen voor motorvoertuigen en brengt deze goederen in de EU in de  handel. In Duitsland brengt zij velgen onder de benaming “WSP Italy” in de handel. Geïntimeerde voert aan dat het in de handel brengen van deze velgen in Duitsland inbreuk maakt op het litigieuze gemeenschapsmodel, terwijl appellante zich beroept op de reparatieclausule van artikel 110 VGM. De rechter in eerste aanleg heeft de vordering in haar geheel toegewezen en appellante – zij het territoriaal beperkt tot Duitsland – veroordeeld tot staking, informatieverstrekking, overlegging van documenten en afgifte van de inbreukmakende goederen met het oog op vernietiging ervan, alsook tot betaling van schadevergoeding. De rechter, die zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd op artikel 82(5) VGM heeft op de nevenvorderingen op grond van artikel 8(2) Rome II-verordening het Duitse recht toegepast. Appellante heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. Zij blijft zich met name beroepen op de reparatieclausule van artikel 110 VGM. Voorts stelt zij dat volgens artikel 8(2) Rome II-verordening het Italiaanse recht van toepassing is op de door geïntimeerde ingestelde nevenvorderingen.

Overweging:

De prejudiciële vragen zijn doorslaggevend voor de beslechting van het hoofdgeding. De uitkomst van het geding is immers afhankelijk van de vraag of de door geïntimeerde ingestelde nevenvorderingen moeten worden beoordeeld naar Duits dan wel Italiaans recht.

Prejudiciële vragen:

1. Is het de geadieerde nationale rechter aan wie op grond van artikel 82, lid 5, VGM internationale rechtsbevoegdheid toekomt als rechterlijke instantie van de lidstaat waar inbreuken op gemeenschapsmodellen hebben plaatsgevonden, toegestaan om het nationale recht van de lidstaat waar deze rechter zetelt (lex fori), toe te passen op tot het grondgebied van zijn lidstaat beperkte nevenvorderingen?

2. Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord: kan de „plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht” in de zin van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken Nintendo/BigBen (C 24/16 en C 25/16, EU:C:2017:724), met het oog op het bepalen van het op nevenvorderingen toepasselijke recht overeenkomstig artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) (hierna: „Rome IIverordening”), ook zijn gelegen in de lidstaat waar consumenten wonen tot wie internetreclame is gericht en waar op een gemeenschapsmodel inbreukmakende goederen in de handel worden gebracht in de zin van artikel 19 VGM, voor zover uitsluitend wordt opgekomen tegen het aanbieden en in de handel brengen van die goederen in deze lidstaat, ook wanneer het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden en in de handel brengen in een andere lidstaat op gang werd gebracht?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Nintendo/BigBen C 24/16 en C 25/16; AMS Neve C-172/18; Acacia Srl/Pneusgarda Srl en Audi AG en Acacia Srl Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG (C-397/16 en C-435/16;

Specifiek beleidsterrein: JenV; EZK