C-44/15 Duval

Contentverzamelaar

C-44/15 Duval

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   24 maart 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   10 april 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   10 mei 2015
Trefwoorden: douaneindeling; Gecombineerde Nomenclatuur (GN)
Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/57 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 256/1)

Verzoekster produceert thermopapers en thermolabels. Thermopapers zijn papieren strookjes die op de witte zijde zijn bedrukt met een temperatuurvermelding en op de achterzijde zijn voorzien van een zwarte, warmtegevoelige laag. Thermolabels bestaan uit een van vijf meetpunten voorzien en met kunststoffolie bedekt teststrookje. Zij doet aangifte voor het vrije verkeer van de goederen maar verweerder (Hauptzollamt Frankfurt/Main) is het niet eens met de door verzoekster gegeven indelingen (de papers in 4823 90 95 90 0 = nultarief en de labels in 9025 19 80 90 0 = 2,1%. Volgens verweerder dient indeling in 3824 90 98 plaats te vinden, tarief 6,5%. Hij baseert zich daarbij op de bevindingen van de projectgroep „Chemische hoofdstukken” van de EURCIE dat temperatuurindicatoren onder post 3824 moeten worden ingedeeld. Van indeling in 9025 kan gezien het gebruikte materiaal geen sprake zijn. Bij het Finanzgericht wordt verzoekster in het gelijk gesteld omdat het om meettoestellen voor het vaststellen van de temperatuur gaat, en daarmee om thermometers. De zaak ligt nu voor in ‘Revision’ bij de verwijzende rechter. Verweerder stelt dat het niet om temperatuurmeettoestellen, maar om -indicatoren gaat die onder post 38 dienen te vallen. Aantekening 3 bij hoofdstuk 38 GN wijst er volgens verweerder op dat de tekst van GN-post 9025 niet naar believen kan worden uitgebreid tot alle instrumenten die op enige wijze temperaturen of temperatuurveranderingen aangeven.

De verwijzende DUI rechter (Bundesfinanzhof) deelt de opvatting van partijen dat noch in de GN zelf noch in de aantekeningen een definitie kan worden gevonden van een thermometer. Wel bevat de toelichting een lijst van instrumenten die tot de categorie „thermometers en pyrometers” behoren maar daarin worden thermopapers en/of –labels niet genoemd. Die toelichting is volgens vaste rechtspraak niet bindend maar hij twijfelt of daar in onderhavige zaak aan kan worden vastgehouden, met name in het belang van rechtszekerheid en controle. Verder vraagt hij zich af of thermopapers en –labels gezien hun functie tot de thermometers in de zin van post 9025 kunnen worden gerekend. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:
1. Dienen bij wijze van uitzondering uitsluitend de in de toelichtingen bij het geharmoniseerde systeem op GN-post 9025, afdeling B (thermometers en pyrometers, ook indien zelfregistrerend, randnummers 08.0 tot en met 28.0) vermelde toestellen te worden ingedeeld in GN-post 9025, nu een abstracte definitie van wat een thermometer als bedoeld bij GN-post 9025 is, ontbreekt?
Indien deze vraag ontkennend moet worden beantwoord:
2. Dient uit de opsomming van toestellen in de toelichtingen bij het geharmoniseerde systeem op GN-post 9025 te worden afgeleid dat apparaten die niet beschikken over de in die toestellen aanwezige functies (temperatuurbepaling via de mechanische uitzetting van vloeistoffen of metalen, fysieke veranderingen of elektrische impulsen enz.), niet kunnen worden ingedeeld in GN-post 9025?
Indien ook deze vraag ontkennend moet worden beantwoord:
3. Geldt een apparaat dat aangeeft dat de specifieke te meten temperatuur van een voorwerp een vooraf bepaalde waarde (drempelwaarde) heeft bereikt, als thermometer in de zin van GN-post 9025, ook indien het apparaat niet voldoet aan criteria zoals de reproduceerbaarheid van het meetresultaat, de continue weergave van het temperatuurverloop en de mogelijkheid van herhaald gebruik ervan?

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten