C-447/15 Muladi

Contentverzamelaar

C-447/15 Muladi

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   9 oktober 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       25 oktober 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   25 november 2015
Trefwoorden: vakbekwaamheid bestuurders motorvoertuigen

Onderwerp
Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen

Verzoeker vraagt in maart 2010 bij de gemeente Ostrave op grond van een TSJ wettelijke regeling een getuigschrift van vakbekwaamheid als bestuurder van motorvoertuigen. Hij verklaart dat hij in maart 2008 examens heeft gedaan voor de categorieën A, C en D en daarvoor een opleiding van zestien uur heeft gevolgd. Zijn aanvraag wordt in juni 2010 afgewezen omdat hij niet heeft aangetoond dat hij de examens in de periode van zes maanden vóór het indienen van de aanvraag met succes heeft afgelegd. Verzoekers bezwaar bij de verwerende autoriteit wordt afgewezen, waarop hij in beroep gaat. Daar heeft hij meer succes: het besluit tot afwijzing wordt vernietigd omdat geen rechterlijke toetsing mogelijk was. De zaak wordt terugverwezen naar de gemeente. Maar die wijst in september 2012 de aanvraag opnieuw af en verzoekers beroep heeft dit keer (afwijzing 15-01-2013) geen succes.
In hoger beroep stelt verzoeker dat hij zichzelf in maart 2008 examens heeft afgenomen na zichzelf een opleiding te hebben gegeven. Hij was namelijk tot 30-03-2008 erkend examinator, gerechtigd om opleidingen te geven en examens af te nemen, maar verweerder heeft de mogelijkheid dat hij zichzelf opleidt en examens afneemt afgewezen. Dit is echter wettelijk níet uitgesloten, maar hij voldoet verder ook niet aan de gestelde termijn van aanvragen binnen zes maanden en evenmin aan de in augustus 2011 (lopende de administratieve procedure) in werking getreden regeling dat een opleiding van 35 uur noodzakelijk is voor bestuurders die zijn opgehouden hun beroep uit te oefenen, maar er later weer mee zijn begonnen. Verzoeker stelt dat het stellen van deze nadere voorwaarden schending inhoudt van RL 2003/59.

De verwijzende TSJ rechter (ArrondissementsRb Ostrava) vraagt zich af of de in RL 2003/59 gestelde verplichtingen de enig toegestane voorwaarden zijn of dat een EULS nadere voorwaarden mag stellen, en legt de volgende vraag voor aan het HvJEU:
„ Staan de bepalingen van artikel 4 van richtlijn 2003/59/EG in de weg aan een nationale wettelijke regeling die nadere voorwaarden stelt aan de vrijstelling van de verplichting voor bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen om een basiskwalificatie te behalen?”
Specifiek beleidsterrein: IenM

Gerelateerde documenten