C-461/20 Advania Sverige et Kammarkollegiet

Contentverzamelaar

C-461/20 Advania Sverige et Kammarkollegiet

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 12 november 2020
Schriftelijke opmerkingen:                 29 december 2020

Trefwoorden : overheidsopdrachten; faillissement;

Onderwerp :

Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (richtlijn overheidsopdrachten)

Feiten:

Na het faillissement van een aannemer zijn uit de boedel vier raamovereenkomsten overgegaan op een nieuwe aannemer. De hoogste bestuursrechter wenst middels een prejudiciële beslissing duidelijkheid te krijgen over de vraag of de nieuwe aannemer kan worden geacht in de positie van de aanvankelijke aannemer te zijn getreden zodat er geen nieuwe aanbestedingsprocedure hoeft te worden uitgeschreven.

Overweging:

In casu is het beslissend hoe de bepaling betreffende de verandering van aannemer in artikel 72(1)d)ii) van de richtlijn overheidsopdrachten moet worden uitgelegd. Voor de beoordeling van de onderhavige zaak moet worden gepreciseerd wat er wordt bedoeld met “rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke aannemer, ten gevolge van herstructurering van de onderneming, onder meer door overname, fusie, acquisitie of insolventie”. Het Hof heeft zich in zoverre niet uitgelaten over de uitlegging van die bepaling. De verwijzende rechter is van oordeel dat niet duidelijk is wat de juiste uitlegging ervan is.

Prejudiciële vraag:

Brengt de omstandigheid dat een nieuwe aannemer de uit een raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de aanvankelijke aannemer heeft overgenomen nadat laatstgenoemde aannemer failliet is verklaard en de overeenkomst uit de boedel is overgedragen, met zich mee dat de nieuwe aannemer moet worden geacht in de positie van de aanvankelijke aannemer te zijn getreden in omstandigheden als bedoeld in artikel 72, lid 1, onder d), ii), van de richtlijn overheidsopdrachten?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: /

Specifiek beleidsterrein: BZK; EZK; JenV