C-490/14 Verlag Esterbauer

Contentverzamelaar

C-490/14 Verlag Esterbauer

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   22 december 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   8 januari 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   8 februari 2015
Trefwoorden: bescherming persoonsgegevens (databanken)

Onderwerp
Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Pb L 77, blz. 20)

Verzoeker in deze zaak, de deelstaat Beieren (Freistaat Bayern) geeft via het Landesamt für Vermessung und Geoinformation topografische landkaarten uit voor zijn grondgebied op een schaal van 1:50.000, die worden vervaardigd op basis van (voor heel DUI geldende) uniforme afbeeldingsvoorschriften (een zogenaamd modelblad) en een uniform geodetisch referentiesysteem. (De verwijzingsbeschikking bevat een voorbeeld op pagina 3). Verweerster Esterbauer geeft kaarten, atlassen, reisgidsen uit voor fietsers, mountainbikers e.d.. Verzoeker start een procedure tegen haar omdat zij verzoekers gegevens (op zes door haar uitgegeven kaarten) zou hebben gebruikt. Verzoeker eist staking en schadevergoeding; hij wordt zowel in eerste instantie als in beroep (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld. Het beroep tot Revision wordt slechts toegekend voor zover het afwijzing van de vordering op grond van de bescherming van databanken betreft.
De verwijzende DUI rechter (Bundesgerichtshof) heeft, alvorens de vraag te kunnen beantwoorden of het hier om een databank gaat, nadere uitleg nodig over artikel 1, lid 2 van RL 96/9. Hij stelt de volgende vraag aan het HvJEU:
„Is bij de vraag of sprake is van een verzameling van zelfstandige elementen in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9/EG omdat de elementen van elkaar kunnen worden gescheiden zonder dat de waarde van hun informatieve inhoud daardoor wordt aangetast, om het even welke informatiewaarde relevant dan wel slechts de waarde die deze elementen hebben voor de beoogde bestemming van de betrokken verzameling, gelet op het daaruit voortvloeiende typische gedrag van de gebruiker?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-444/02 Fixtures Marketing
Specifiek beleidsterrein: BZK mede VenJ

Gerelateerde documenten