C-500/20 ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft

Contentverzamelaar

C-500/20 ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     24 november 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     10 januari 2021

Trefwoorden : spoorwegvervoer; bevoegdheid Hof;

Onderwerp :

•          Het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980 (COTIF – Convention relative aux transports internationaux ferroviaires); Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (CUI; Aanhangsel E bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer [COTIF]).

Feiten:

Verzoekster is een in Duitsland gevestigde particuliere spoorwegmaatschappij. Zij stelt haar klanten met name locomotieven ter beschikking voor de uitvoering van niet-begeleid gecombineerd vervoer en andere vervoerswijzen. Verweerster is een Oostenrijkse spoorweginfrastructuuronderneming die onder meer de spoorweginfrastructuur van het station Kufstein in Oostenrijk exploiteert. Partijen sloten in december 2014 een overeenkomst inzake het gebruik van de spoorweginfrastructuur van verweerster in het internationale vervoer, uit hoofde waarvan verzoekster gebruik mag maken van de door verweerster beschikbaar gestelde infrastructuur. Hiervoor betaalt verzoekster een vergoeding die is vastgelegd in de contracten voor de desbetreffende treinpaden. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de infrastructuur van verweerster (AV) maken deel van die overeenkomst. In de AV staat dat partijen aansprakelijk zijn overeenkomstig de wettelijke en volkenrechtelijke bepalingen en –  voor zover er geen verwijzingsregels uit hoofde van het internationale privaatrecht of het Weens Koopverdrag van toepassing zijn – Oostenrijks recht. Op 15 juli 2015 ontspoorde in het station Kufstein een uit zes locomotieven bestaande locomotieftrein van verzoekster, waarbij twee van haar locomotieven beschadigd raakten. De beschadigde locomotieven konden gedurende de reparatieperiode niet worden ingezet, zodat verzoekster ter vervanging twee locomotieven huurde. Dit resulteerde in kosten voor verzoekster.

Overweging:

Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (hierna: ‘CUI’; Aanhangsel E bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer [COTIF]) op het voorliggende geschil. Daarbij is het ten eerste van belang om te weten of het Hof bevoegd is om de CUI uit te leggen.

Prejudiciële vragen:

1. Is het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd tot uitlegging van de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (CUI; Aanhangsel E bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer [COTIF])?

2. Voor het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

Dient artikel 8, § 1, onder b), CUI aldus te worden uitgelegd dat de aldaar neergelegde aansprakelijkheid van de beheerder voor zaakschade ook de kosten dekt die de vervoerder maakt doordat hij vanwege schade aan zijn locomotieven ter vervanging andere locomotieven moet huren?

3. Voor het geval dat de eerste vraag bevestigend en de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord:

Dienen artikel 4 en artikel 19, § 1, CUI aldus te worden uitgelegd dat de partijen bij de overeenkomst door middel van een algemene verwijzing naar nationaal recht op geldige wijze een zwaardere aansprakelijkheid op zich kunnen nemen, indien naar nationaal recht de omvang van de aansprakelijkheid weliswaar ruimer is, maar – in afwijking van de risicoaansprakelijkheid volgens de CUI – als voorwaarde voor die aansprakelijkheid wordt gesteld dat er sprake is van schuld?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: (C-261/15);

Specifiek beleidsterrein: IenW;EZK