C-502/23 Iberia

Contentverzamelaar

C-502/23 Iberia

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 5 oktober 2023
Schriftelijke opmerkingen:                 21 november 2023

Trefwoorden: compensatie bij annulering vlucht, bonusmijlen

Onderwerp: artikel 5, lid 1, onder a), artikel 7, lid 3, en artikel 8, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.

Feiten:

Verzoeker heeft bij British Airways een ticket gekocht voor een door verweerster uit te voeren vlucht. Hiervoor betaalde hij met bonusmijlen van het frequent flyer-programma van British Airways. De vlucht is door verweerster geannuleerd. Verzoeker heeft een hem aangeboden andere vlucht geweigerd en heeft verweerster verzocht om de prijs van het ticket in geld terug te betalen. Verweerster heeft niet betaald. Verzoekster verzoekt de rechter om verweerster te veroordelen tot betaling van het bedrag.

Overweging:

Verweerster is van mening dat verzoeker hooguit kan verlangen dat de bonusmijlen worden bijgeschreven omdat hij het ticket heeft gekocht met bonusmijlen van de luchtvaartmaatschappij British Airways en niet door middel van een geldelijke betaling. Aangezien verweerster hem de bonusmijlen van British Airways niet kan bijschrijven, moet verzoeker terugbetaling van British Airways vorderen.

Volgens artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/2004 wordt de compensatie van de prijs van het ticket in contant geld uitbetaald, middels een elektronische overmaking aan de bank, per bankoverschrijving, bankcheque of, met de schriftelijke toestemming van de passagier, in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten. Derhalve rijst de vraag of verzoeker terugbetaling van de tegenwaarde van de gebruikte bonusmijlen in euro kan vorderen. Volgens de verwijzende rechter dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord. Het feit dat verzoeker het ticket oorspronkelijk niet met geld heeft gekocht, maar door gebruik te maken van bonusmijlen, doet hieraan niets af. Volgens artikel 3, lid 3, tweede volzin, van verordening (EG) nr. 261/2004 is de verordening uitdrukkelijk ook van toepassing indien de tickets door de luchtvaartmaatschappij zijn verstrekt in het kader van een frequent flyer-programma of een ander commercieel programma. Dit is ook in overeenstemming met de doelstelling van verordening (EG) nr. 261/2004 om een hoog niveau van bescherming van de passagiers bij vliegreizen te waarborgen. Volgens de verwijzende rechter is het redelijk om de waarde van de bonusmijlen te baseren op de prijs van de vlucht.

Prejudiciële vragen:

1. Moet artikel 5, lid 1, onder a), junctis artikel 8, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/2004 aldus worden uitgelegd dat een passagier die een ticket voor een vlucht van een luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert niet met geld, maar met bonusmijlen in het kader van een door een andere luchtvaartmaatschappij opgezet frequent flyer-programma heeft gekocht, in geval van annulering van die vlucht, van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert terugbetaling van de prijs van het ticket in geld kan verlangen?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: Wordt de prijs van het ticket in de zin van artikel 8, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 261/2004, waarvan de passagier terugbetaling in geld kan verlangen, in deze gevallen berekend op basis van het voor het publiek toegankelijke tarief waarvoor de geannuleerde vlucht in kwestie door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, te koop wordt aangeboden dan wel op basis van de (gemiddelde) waarde van de gebruikte bonusmijlen?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-356/19 Delfly/Smartwings Poland.

Specifiek beleidsterrein: IenW

Gerelateerde documenten